ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
การเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กต้องซื้ออุปกรณ์ หาสินเชื่อ เพิ่มโอกาสความสำเร็จให้สูงขึ้น
ควรใช้แหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ของรัฐบาลให้มากขึ้น
ระมัดระวังแหล่งที่มาของเงินทุน พิจารณาได้ตามด้านล่าง:
 
B1 สำนักงานธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง“สินเชื่อเพื่อคนหนุ่มสาวที่เริ่มต้นธุรกิจ”
https://www.moeasmea.gov.tw/ct.asp?xItem=10738&ctNode=609&mp=1
โทร:0800-056-476   แฟกซ์ (02)2367-1134
วันเวลา:วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30~17:30 น.
ที่อยู่:ชั้น3 เลขที่95 ช่วง2 ถนนหลัวซือฝู่ลู่ กรุงไทเป
 (02)2368-6858;(02)2368-0816

B2 กรมพัฒนากำลังแรงงาน “เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กเพื่อสตรี”
https://beboss.wda.gov.tw/cht/index.php
โทร:0800-092-957
ที่อยู่:อาคารใต้ เลขที่439 ถนนจงผิง เขตชินจวง นครนิวไทเป
 
B3 ที่ว่าการกรุงไทเป “กองทุนสินเชื่อร่วมลงทุนเริ่มต้นธุรกิจเพื่อคนหนุ่มสาว”
http://www.doed.gov.taipei/Content_List.aspx?n=EC4EBC31E3F52434
สำนักงานบริการเริ่มต้นธุรกิจกรุงไทเป
โทร:1999#6616,1229, (02)27208889#6616,1229
ที่อยู่:ชั้น1เลขที่1 ถนนซื่อฝู่ เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป
 
B4 ที่ว่าการกรุงไทเป “เริ่มต้นธุรกิจไทเป”
http://www.startup.taipei/ts_page/5183
อีเมล:teso@mail.taipei.gov.tw
โทร:1999#1431,6498
 
B5 สำนักงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  “เครือข่ายฝันสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ”
https://sme.moeasmea.gov.tw/startup/modules/funding/
โทร:0800-589-168   แฟกซ์:(02)23375152
วันเวลา :วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-18:00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

B6 กรุงไทเป “กองทุนสินเชื่อร่วมลงทุนเริ่มต้นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก”
http://www.doed.taipei.gov.tw
โทร (02)2799-6898#201