ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางพหุวัฒนธรรม ให้ข่าวสารและบริการ ห้องสมุดประชาชนกรุงไทเปภายใน
ห้องสมุดหลักชั้น9ได้จัดตั้ง "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหพุวัฒนธรรม"(Multicultural Information Center)ให้พักผ่อนพร้อมทั้งแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่อุดมมากมายทั้งจากในและนอกประเทศ

รายละเอียดการบริการ
ให้สภาพแวดล้อมในการอ่านหนังสือที่สบายๆในรูปแบบอาเซียน โดยแบ่งพื้นที่ตามประเทศ แยกตามหมวดหมู่หนังสือภาษาแต่ละต่างประเทศ หนังสืออ้างอิง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และอื่นๆ อ่านภายในห้องสมุดหรือยืมกลับไปอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมทางวัฒนธรรม

เวลาเปิดทำการ
วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา 08:30-21:00 น. วันอาทิตย์และวันจันทร์ เวลา09:00-17:00 น.
ตามประกาศของรัฐบาลวันหยุดราชการถือเป็นวันหยุดห้องสมุด วันพฤหัสสัปดาห์แรกของทุกเดือนเป็นวันทำความสะอาดภายในของห้องสมุดไม่เปิดทำการ

โทรศัพท์:2755-2823#2900

ADD:ชั้น 9 เลขที่ 125 ช่วง 2 ถนนเจี้ยนกั่วหนาน กรุงไทเป

ห้องสมุดของรัฐแห่งเมืองไทเปศูนย์ข้อมูลวัฒณธรรมอันหลากหลาย
https://tpml.gov.taipei/Content_List.aspx?n=1E28967313294E54