ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขธีม
1ศูนย์บริการครอบครัวเมืองไทเป
2ระบบลงทะเบียนสมัครสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปและกิจกรรมหลักสูตรพหุวัฒนธรรม
3เว็บไซต์ข้อมูลพัฒนาศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
4โครงการเริ่มต้นการทำธุรกิจสำหรับสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
5GWO
6สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย
7มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน
8เว็บบริการออนไลน์การเลี้ยงดูแลเด็กเทศบาลไทเป
9มูลนิธิสวัสดิการสังคมคาทอลิกซ่านมู่
10เว็บไซต์แหล่งข้อมูลดูแลเด็กไทเป
11เว็บเครือข่ายมหาวิทยาลัยชุมชนกรุงไทเป
12เครือข่ายข่าวออนไลน์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
13เมืองเรียนรู้กรมสามัญศึกษา เมืองไทเป
14หญิงผู้อพยพใหม่และครอบครัว
15เว็บไซต์แหล่งการศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม
16กระทรวงมหาดไทย
17สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ
18สถานทูต และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศต่างๆ
19สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมอนามัย
20กรมอนามัย เทศบาลเมืองไทเป