ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขธีม
21เว็บไซต์แหล่งการศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม
22กระทรวงมหาดไทย
23สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ
24สถานทูต และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศต่างๆ
25สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมอนามัย
26กรมอนามัย เทศบาลเมืองไทเป
27กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
28การตั้งครรภ์อย่างเป็นสุข
29กรมแรงงาน เทศบาลเมืองไทเป
30กระทรวงแรงงาน
31อีซีย์ การ์ด
321111 พื้นที่สำหรับการจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่
33กองสวัสดิการสังคม เมืองไทเป
34สำนักกิจการพลเรือน เมืองไทเป
35เว็บไซต์บริการให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตในไต้หวันของชาวต่างชาติ
36วิทยาลัยพัฒนางานทักษะฝีมือ เมืองไทเป
37สำนักงานบริการจัดหางาน เมืองไทเป
38สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งชาติ﹙เรียนรู้ภาษา﹚
39ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองไทเป
40ห้องสมุดไทเป:ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมหลากหลาย