ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขธีม
21การตั้งครรภ์อย่างเป็นสุข
22กรมแรงงาน เทศบาลเมืองไทเป
23กระทรวงแรงงาน
24อีซีย์ การ์ด
251111 พื้นที่สำหรับการจ้างงานสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาพำนักใหม่
26กองสวัสดิการสังคม เมืองไทเป
27สำนักกิจการพลเรือน เมืองไทเป
28เว็บไซต์บริการให้คำปรึกษาการใช้ชีวิตในไต้หวันของชาวต่างชาติ
29วิทยาลัยพัฒนางานทักษะฝีมือ เมืองไทเป
30สำนักงานบริการจัดหางาน เมืองไทเป
31สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแห่งชาติ﹙เรียนรู้ภาษา﹚
32ศูนย์การศึกษาครอบครัวเมืองไทเป
33ห้องสมุดไทเป:ศูนย์ข้อมูลวัฒนธรรมหลากหลาย
34กรมสามัญศึกษารัฐบาลเมืองไทเป
35การรถไฟไต้หวัน
36รถเมล์ไทเป
37โรงพยาบาลไทเป
38ศูนย์เพื่อสุขภาพ 12 เขต รัฐบาลเมืองไทเป
39พื้นที่ตั้งชื่อภาษาจีนกระทรวงมหาดไทย
40ศูนย์บริการครอบครัวเมืองไทเป