ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
แพลตฟอร์มบริการประชาชนของที่ว่าการกรุงไทเป(https://service.gov.taipei/) บริการ“เช่ายืมใช้สถานที่ของทางราชการ”หากมีกิจกรรมต้องการ กรุณายื่นเรื่องขอตามเขตการปกครอง
 

1. เช่ายืมใช้สถานที่ของทางราชการ https://service.gov.taipei/rental

2.เว็บไซต์ระบบเช่ายืมของสำนักการกีฬา https://sports.tms.gov.tw/ (แนบคู่มือการใช้งานไฟล์อิเล็กทรอนิกส์)