ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
(๑) วัตถุประสงค์:
เพื่อเป็นการดูแลห่วงใยได้อย่างทั่วถึง ให้ความช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัวด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สมดุล ป้องกันอันตรายหรือสิ่งไม่คาดคิดที่อาจเกิดกับคนในครอบครัว และเป็นการส่งเสริมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยผ่านการเชื่อมโยงทรัพยกรในชุมชน

(๒) เนื้อหาการให้บริการ:
ให้บริการด้านการดูแลห่วงใย แจ้งข้อมูลข่าวสาร และรับทำเรื่องการสนับสนุนครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

(๓)จุดบริการ:
* เขตตะวันตก(YWCA)
โทร:02-2361-6577
ที่อยู่: ชั้น 4 เลขที่ 207 ถนนเหยียนผิงหนาน เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป
บริเวณที่ให้บริการ: ตำบลว่านฮั๋ว ตำบลจงเจิ้น ตำบลต้าถง
เวลาการให้บริการ: วันอังคารถึงวันเสาร์ 09.00-18.00น.

* เขตเหนือ(ไซเจนจู)
โทร:(02)2504-0399
โทร: ชั้น4 เลขที่232 ถนนฉางชุน ตำบลจงซาน ไทเป
บริเวณที่ให้บริการ: ตำบลถู่เฉิน ตำบลเป่ยเถิว ตำบลจงซาน
เวลาการให้บริการ: วันอังคารถึงวันเสาร์ 09.00-18.00น.

*เขตใต้(สั้นมู้)
โทร:(02)2931-2166
ที่อยู่:ชั้น 1 เลขที่ 7 ซ.127 ถ.จิ่งซิง เขตเหวินซาน
บริเวณที่ให้บริการ:เขตเหวินซาน ต้าอาน และซิ้นยี้
เวลาการให้บริการ:ทุกวันอังคาร-เสาร์09.00-18.00 น.

*เขตตะวันออก(YWCA)
โทร:(02)2631-7059
ที่อยู่:  ชั้น1 เลขที่252 ถนนเซี่ยงหยาง เขตหนานกั่ง กรุงไทเป
บริเวณที่ให้บริการ:เขตซงซาน หูเน้ย และหนานกั่ง
เวลาการให้บริการ: วันอังคารถึงวันเสาร์ 08.30-17.30น.