ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขธีม
41มูลนิธิสวัสดิการสังคมลีซิน
42มูลนิธิสวัสดิการสังคมคาทอลิกซ่านมู่
43มูลนิธิอาจารย์จาง
44มูลนิธิความรู้เพื่อสตรี
45ผู้ย้ายถิ่น
46สมาคมจีนเพื่อความห่วงใย
47นิตยสารกวางหัวไต้หวัน
48สมาคมเยาวชนสตรี คริสเตียน
49หน่วยบริการกองตรวจคนเข้าเมืองไทเป กระทรวงมหาดไทย
50สภากิจการจีนแผ่นดินใหญ่ สำนักนายกรัฐมนตรี
51สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเวียดนาม
52สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
53สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมฟิลิปปินส์
54สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย
55สถาบันอเมริกันในไต้หวัน
56มูลนิธิความสัมพันธ์ระหว่างสองช่องแคบไต้หวัน
57มาห่วงใยด้วยกัน
58สำนักเขตทะเบียนราษฎร์ 12 เขต เมืองไทเป
59เว็บบริการออนไลน์การเลี้ยงดูแลเด็กเทศบาลไทเป
60ดูแลผู้อพยพใหม่ เมืองไทเป