ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เป้าหมาย:แรงงานต่างชาติในกรุงไทเป
ขอยื่นเรื่องอย่างไร:ลงทะเบียนที่คลีนิกตรวจโรคทั่วไปของโรงพยาบาล(ยื่นขอนัดหมายจิตอาสาล่าม(02)2555-3000 กด2178 )
ค่าใช้จ่าย:
(1) จ่ายตามบัตรประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2) ผู้ที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ โรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอสามารถให้ความช่วยเหลือ กรุณาสอบถามที่แผนกนักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล 
 
แต่ละหน่วยงานหรือกลุ่มที่ต้องการโอนย้าย กรุณาสอบถามที่สายด่วนศูนย์บริหารและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอ:(02)2555-3000 กด 2252