ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขธีม
1ระบบลงทะเบียนสมัครสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปและกิจกรรมหลักสูตรพหุวัฒนธรรม
2เว็บไซต์ข้อมูลพัฒนาศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
3โครงการเริ่มต้นการทำธุรกิจสำหรับสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
4GWO
5สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย
6มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน
7เว็บบริการออนไลน์การเลี้ยงดูแลเด็กเทศบาลไทเป
8มูลนิธิสวัสดิการสังคมคาทอลิกซ่านมู่
9เว็บไซต์แหล่งข้อมูลดูแลเด็กไทเป
10เว็บเครือข่ายมหาวิทยาลัยชุมชนกรุงไทเป
11เครือข่ายข่าวออนไลน์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
12เมืองเรียนรู้กรมสามัญศึกษา เมืองไทเป
13หญิงผู้อพยพใหม่และครอบครัว
14เว็บไซต์แหล่งการศึกษาหลากหลายวัฒนธรรม
15กระทรวงมหาดไทย
16สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ
17สถานทูต และสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศต่างๆ
18สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมอนามัย
19กรมอนามัย เทศบาลเมืองไทเป
20กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ