ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขธีม
1สมาคมเยาวชนสตรี คริสเตียน
2มูลนิธิสวัสดิการสังคมลีซิน
3หน่วยบริการกองตรวจคนเข้าเมืองไทเป กระทรวงมหาดไทย
4ไทเปE ต้า
5เว็บไซต์บริการจ้างงานธนาคารทรัพยากรบุคคลไทเป
6เว็บไซต์ข่าวสารรอบโลกผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
7ศูนย์บริการครอบครัวเมืองไทเป
8ระบบลงทะเบียนสมัครสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปและกิจกรรมหลักสูตรพหุวัฒนธรรม
9เว็บไซต์ข้อมูลพัฒนาศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่
10โครงการเริ่มต้นการทำธุรกิจสำหรับสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
11GWO
12สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย
13มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน
14เว็บบริการออนไลน์การเลี้ยงดูแลเด็กเทศบาลไทเป
15มูลนิธิสวัสดิการสังคมคาทอลิกซ่านมู่
16เว็บไซต์แหล่งข้อมูลดูแลเด็กไทเป
17เว็บเครือข่ายมหาวิทยาลัยชุมชนกรุงไทเป
18เครือข่ายข่าวออนไลน์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
19เมืองเรียนรู้กรมสามัญศึกษา เมืองไทเป
20หญิงผู้อพยพใหม่และครอบครัว