尚未定義

การมีครรภ์อย่างเป็นสุข

โดยเหตุที่รัฐบาลสนับสนุนให้มีบุตร ทางที่ว่าการเขตเทศบาลจึงมีโครงการ「การมีครรภ์อย่างเป็นสุข」นี้ขึ้นมา เริ่มตั้งแต่ มกราคมปีพ.ศ. 2554 ให้รางวัล 2 หมื่นเหรียญไต้หวันกับเด็กแรกเกิด และเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ขวบ จะได้เงินพิเศษ 2,500 เหรียญไต้หวันต่อเดือนทุกคน และทางเทศบาลนครไทเปได้ทำโครงการนี้ร่วมกับหน่วยงานธุรการ สังคม การศึกษา การหางาน การแพทย์ ให้ทุกคนมีใจจะมาเป็นพ่อแม่ในวัยที่ยังหนุ่มสาว
 

ครงการ

รายละเอียดและเงื่อนไข

ระยะเวลา

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแต่ละครรภ์ๆละ20,000เหรียญไต้หวัน

บิดาหรือมารดาของทารกเกิดใหม่ปีที่ผ่านมาก่อนทารกคลอดสามารถไปขอยื่นคำร้องได้ ต้องมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงไทเปอย่างต่อเนื่อง และหลังทารกคลอดแล้วภายใน60วัน ให้ไปยื่นขอจดทะเบียนทารกเกิดใหม่หรือเข้าทะเบียนบ้าน ณ สำนักงานทะเบียนราษฎร์ในพื้นที่ หากเกินกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์

  ※โทรสอบถาม:1999 # 6269

ตั้งแต่วันที่1.1.2011เป็นต้นไป

เด็กเล็กอายุต่ำกว่า5ขวบลงมา ได้รับเงินสมทบเลี้ยงดูบุตร2,500เหรียญไต้หวันต่อเดือน

1.ทั้งบิดามารดาและเด็กเล็ก(นอกจากเด็กแรกเกิดแล้ว)มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและพำนักอาศัยอยู่จริงในกรุงไทเปเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม(เด็กเล็กอายุยังไม่ครบ1ขวบ  ได้เพิ่มชื่อหรือการแจ้งเกิดลงทะเบียนบ้านครั้งแรกในกรุงไทเป และยังไม่มีบันทึกการย้ายออกไปจากกรุงไทเป เด็กเล็กที่ว่านี้ไม่อยู่ในข้อจำกัดของการมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยจนครบเวลาหนึ่งปีเต็ม) ,ปีที่ผ่านมาหน่วยงานสรรพากรอนุมัติให้ภาษีเงินได้ที่ยื่นไว้มีอัตราภาษีเงินได้น้อยกว่าร้อยละ20 และไม่ได้เบิกเงินอุดหนุนชนิดคล้ายกันนี้จากรัฐบาลหรือเข้ารับการดูแลระยะยาวจากหน่วยงานรัฐ
2.แบบฟอร์มใบสมัครพร้อม(ทั้งบิดามารดาลงรายมือชื่อร่วมกัน) , สำเนาใบทะเบียนบ้าน , สำเนาสมุดเงินฝากธนาคารไปรษณีย์หรือธนาคารไทเปฟูปอนของบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง  ส่งมาทางไปรษณีย์หรือนำส่งด้วยตนเองที่ฝ่ายสังคมสำนักงานเขตพื้นที่ที่เด็กมีทะเบียนบ้านให้ช่วยดำเนินการ
※กองสังคม โทรศัพท์:1999*1622-1625

 

ตั้งแต่วันที่1.1.2011เป็นต้นไป

เงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนในเด็กเล็ก

1.นับตั้งแต่ปีการศึกษา2018 เป็นต้นมา เด็กเล็กวัยเรียนอายุ4ขวบที่มีทะเบียนบ้านและศึกษาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลเอกชนกรุงไทเป มีทะเบียนอยู่ร่วมกับบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือผู้พิทักษ์ทางกฎหมายในกรุงไทเป และมีชื่อในทะเบียนบ้านจนสิ้นสุดภาคการศึกษา และอัตราภาษีเงินได้ของครัวเรือนในปีที่ผ่านมารวมกันไม่ถึงร้อยละ20 แต่ละภาคการศึกษาให้เงินอุดหนุนจำนวน13,660เหรียญไต้หวัน ผ่านทางโรงเรียนช่วยเหลือผู้ปกครองในการยื่นคำร้อง

2.เงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนสำหรับเด็กเล็กวัยเรียนอายุ5ขวบซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงไทเป: ผู้ที่เรียนในโรงเรียนอนุบาลรัฐ แต่ละภาคการศึกษาให้เงินอุดหนุนเป็นเงิน 5,543เหรียญไต้หวัน (ชั้นเรียนเรียนทั้งวัน) หรือ 3,235เหรียญไต้หวัน(ชั้นเรียนเรียนครึ่งวัน) ผู้ที่เรียนในโรงเรียนอนุบาลเอกชน ตามรายได้รวมของครัวเรือนที่ต่างกัน แต่ละภาคการศึกษาได้รับเงินอุดหนุนเป็นเงินระหว่าง 2,543 -12,543เหรียญไต้หวัน เด็กเล็กที่ศึกษาโรงเรียนอนุบาลในกรุงไทเปสามารถผ่านทางโรงเรียนให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองในการยื่นคำร้อง เด็กเล็กที่ศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาลนอกเขตกรุงไทเปควรยื่นคำร้องภายในเวลาที่กำหนดไว้ต่อกองการศึกษาที่ว่าการเขตเมือง    
※โทรศัพท์สอบถาม  :1999 # 1245,1088

ตั้งแต่เดือน9.2010 เป็นต้นไป

โครงการดูแลเด็กเล็กหลังเลิกเรียนในโรงเรียนประถม และโรงเรียนอนุบาล

1.โรงเรียนประถมศึกษาทั่วกรุงไทเปจำนวน142แห่ง และโรงเรียนอนุบาลของรัฐจำนวน149 แห่ง  เพียงผู้ปกครองมีการร้องขอ ก็จะเปิด"ชั้นเรียนดูแลหลังเลิกเรียน" ให้การดูแลนักเรียนในชั้นประถมศึกษาไปจนถึงเวลา 19:00 น.  เด็กเล็กในโรงเรียนอนุบาลดูแลไปจนถึงเวลา18:30 น.

2.หากผู้ปกครองมีปัญหาข้อสงสัย ส่วนของโรงเรียนประถมศึกษาโทรสอบถามที่สำนักการศึกษาแผนกการศึกษาแห่งชาติ1999#1251 ในส่วนโรงเรียนอนุบาลโทรสอบถามที่สำนักการศึกษาแผนกเกณฑ์ก่อนวัยเรียน 1999#6383

ตั้งแต่เดือน9.2010 เป็นต้นไป

การตรวจสุขภาพหลังแต่งงานก่อนตั้งครรภ์และการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในสตรีมีครรภ์

คุณสมบัติที่จำเป็น
1.การตรวจสุขภาพหลังแต่งงานก่อนตั้งครรภ์          
สามีหรือภรรยาที่แต่งงานแล้วยังไม่มีบุตรซึ่งมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเป หรือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีคู่สมรสซึ่งมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงไทเป (ทุกคนทุกครั้งสมรสรับเงินอุดหนุนจำกัดเพียงครั้งเดียว)

2. การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในสตรีมีครรภ์ (เลือกเงินอุดหนุนข้อใดข้อหนึ่ง)
(1) การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมวิธีรวมในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ สตรีตั้งครรภ์ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงไทเปหรือสตรีตั้งครรภ์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่คู่สมรสมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเปซึ่งมีอายุครรภ์ระหว่าง 9-13 สัปดาห์
(2)การตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมหญิงตั้งครรภ์ในไตรมาสที่สองสตรีตั้งครรภ์ที่มีทะเบียนบ้านในกรุงไทเปหรือสตรีตั้งครรภ์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่คู่สมรสมีทะเบียนบ้านในกรุงไทเปซึ่งมีอายุครรภ์ระหว่าง 15-20 สัปดาห์
 
วิธีการยื่นคำร้อง
นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประกันสุขภาพ(ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ต้องนำใบมีถิ่นพำนัก(ใบกาม่า) เอกสารหลักฐานประจำตัวของคู่สมรสมาด้วย)เข้าตรวจได้ที่สถาบันการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบสัญญากับสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็จะได้รับการตรวจสุขภาพฟรีในหัวข้อนี้(ไม่รวมค่าลงทะเบียนและค่าบริการทางการแพทย์)ไม่จำเป็นต้องทำการยื่นขอเงินอุดหนุนเพิ่มเติมอีก

รายชื่อสถาบันการแพทย์โรงพยาบาลที่อยู่ในระบบสัญญาประกันสุขภาพ
(https://health.gov.taipei/Default.aspx?tabid=626)

ตั้งแต่วันที่1.7.2010 เป็นต้นไป

เงินอุดหนุนรับวัคซีนไวรัสโรต้า

คุณสมบัติที่จำเป็น1
1.เป้าหมายให้เงินอุดหนุน:เป้าหมายรับวัคซีนแบ่งได้เป็น2ประเภทดั่งนี้
(1) เป้าหมายให้เงินอุดหนุนจำกัดจำนวนเงิน :คลอดออกมาแล้วใน6-32 สัปดาห์เต็ม และเป็นทารกที่มีหลักฐานรับเงินอุดหนุนรักษาพยาบาลเด็กเล็กกรุงไทเปประเภทที่ 1, ประเภทที่ 3
(2)เป้าหมายให้เงินอุดหนุนเต็มจำนวน:คลอดออกมาแล้วใน6-32 สัปดาห์เต็ม และเป็นทารกที่มีหลักฐานรับเงินอุดหนุนรักษาพยาบาลเด็กเล็กกรุงไทเปประเภทที่ 2

2.ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและตารางเวลารับวัคซีน
วัคซีน เงินอุดหนุนจำนวนโด๊ส ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนรับวัคซีนแต่ละโด๊ส ตารางเวลาแนะนำเข้ารับวัคซีน วัยที่รับวัคซีน  โด๊สแรกสุดอย่างเร็วสุด ระยะห่างรับวัคซีนสั้นสุด วัยที่รับวัคซีน      โด๊สสุดท้ายอย่างช้าสุด
เป้าหมายให้เงินอุดหนุนจำกัดจำนวน
 
เป้าหมายให้เงินอุดหนุนเต็มจำนวน
(Rotarix)
(โรตาริค)
2 1,050 รับวัคซีนค่าใช้จ่ายฟรีทั้งหมด อายุ 2,4 เดือน อายุ 6สัปดาห์ อายุ 4
สัปดาห์
อายุ 24
สัปดาห์
(RotaTeq)
(โรตาเทค)
3 700 อายุ 2,4,6เดือน อายุ 32
สัปดาห์

※โทรสอบถาม:23759800 # 1926,23754341

ตั้งแต่วันที่1.7.2010 เป็นต้นไป

ศูนย์บริการพ่อแม่ลูกและสวนดูแลอบรมที่เป็นมิตร

1.สวนดูแลอบรมที่เป็นมิตรโดยกองสังคมได้นำหน่วยงานเด็กก่อนวัยเรียน  ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัว และหน่วยงานภาคเอกชนมารวมเข้าไว้ด้วยกัน  จัดทำกิจกรรมห้องสมุดของเล่น  บ้านเกมส์พ่อแม่ลูก  หอหนังสือภาพ  บรรยายการอบรมเลี้ยงดู   พ่อแม่ลูกอ่านร่วมกัน และการคัดกรองพัฒนาการเด็ก เป็นต้น
2.ศูนย์บริการพ่อแม่ลูกเปิดให้บริการแก่ผู้ปกครองและบุตรซึ่งมีอายุต่ำกว่า6ขวบเล่นสนุกร่วมกัน, มีพื้นที่เล่นเกมส์ ปัจจุบันมีศูนย์บริการพ่อแม่ลูกรวม13แห่ง กับศูนย์แลกเปลี่ยนสิ่งของเด็กเล็กเด็กอ่อน 1 แห่ง
※กองสังคม โทรศัพท์:1999*1622-1625
 http://www.dosw.gov.taipei/
https://kids.taipei
 https://parent-child.taipei/
https://www.facebook.com/taipei.parent.child

ตั้งแต่เดือน9.2011 เป็นต้นไป

เงินสงเคราะห์เลี้ยงดูที่เป็นมิตร

เเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายการรับฝากเลี้ยงดูเด็กของผู้ปกครองในกรุงไทเป นอกเหนือจากเงินอุดหนุนที่กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการให้แล้ว ทางกรุงไทเปได้เพิ่มเงินอุดหนุนรับฝากเลี้ยงดูเด็กที่เป็นมิตรอีก2,000-4,000เหรียญไต้หวัน((ตามประเภทของการส่งฝากรับเลี้ยงดูเด็กเล็กและลำดับครรภ์ของเด็กแรกเกิด  จำนวนเงินอุดหนุนรับแตกต่างกัน))

  • โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองการสังคม:1999#1624-1625

ตั้งแต่เดือน1.2016 เป็นต้นไป


ข้อมูลอื่นๆ ให้ดูเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซด์ : การมีครรภ์อย่างเป็นสุข