ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ขั้นตอนและวิธีการยื่นเรื่องทำการรับรองการแปลงสัญชาติ

*เงื่อนไขการขอ :
「ตามกฎผู้อพยพเข้าไต้หวัน」 คู่สมรสต่างชาติซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน (หมายถึงได้รับบัตรต่างด้าวแล้ว) อาศัยอยู่ในประเทศต่อปี แต่ละปีไม่ต่ำกว่า 183 วันและอาศัยอยู่ในประเทศถูกต้องตามกฏหมาย 3 ปีขึ้นไป อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์และมีความสามารถเลี้ยงดุตัวเองได้ มีความประพฤติดี ไม่มีอาชญากรรม มีทรัพย์สมบัติพอควรและมีความรู้เทคนิกเฉพาะตัวสามารถเลี้ยงตนได้หรือมีหนังสือรับรองว่าอาศัยอยู่ได้โดยตนเองอย่างไม่มีปัญหา ต้องได้รับการรับรองจากกงศุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศรับรองและกระทรวงต่างประเทศรับรองอีกทีว่ารับรองว่าได้สละสัญชาติเดิมเป็นที่แน่นอนแล้ว ปัจจุบันไม่มีสัญชาติใดๆทั้งสิ้น และผ่านการตรวจสอบจากกระทรววงที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถยื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไต้หวันได้

*ขึ้นตอนการขอ:
เจ้าตัวจะต้องขอต่อหน่วยงานที่ว่าการอำเภอ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในทะเบียนบ้านและส่งต่อให้กระทรวงมหาดไทยไต้หวันเป็นผู้อนุมัติ

*เอกสารที่ต้องเตรียม
1. หนังสือทะเบียนบ้าน (ผู้ขอไม่ต้องแนบ ทางรัฐจะตรวจสอบเอง)
2. บัตรต่างด้าวหรือใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ซึ่งยังไม่หมดอายุ
3. หนังสือรับรองการอยู่ในประเทศของคนต่างชาติ
4. หนังสือแสดงวันที่เข้าออกประเทศ (ผู้ขอไม่ต้องแนบ ทางรัฐจะตรวจสอบเอง)
5. บัตรแสดงอาชญากรรมที่ออกโดยกรมตำรวจของรัฐบาลไทยตามสัญชาติเดิม หรือเอกสารใบรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร้องขอแปลสัญชาติ ต้องเป็นคู่สมรสของประชากรไต้หวัน ผู้ที่เป็นญาติของคู่สมรสต่างชาติ ซึ่งบัตรต่างด้าวออกให้โดยระบุไว้ว่าเป็นญาติของคู่สมรสต่างชาติ ไม่ต้องแนบเอกสารดังกล่าว)
6. หนังสือรับรองผู้ขอในช่วงที่อยู่ในประเทศไม่ได้ก่ออาชญากรรมอซึ่งออกโดยกรมตำรวจ (ผู้ขอไม่ต้องแนบ ทางรัฐจะตรวจสอบเอง)
7. มีทรัพย์สินสมบัติพอควรหรือมีวิชาชีพ ซึ่งสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ หรือมีใบรับรองว่าไม่มีปัญหา
8. ผู้ที่ได้แปลงสัญชาติแล้ว ใบรับรองระดับภาษาและหน้าที่ของประชากรที่ควรมี ตามมาตราที่ 3
9.รับรองการสูญเสียสัญชาติเดิมหรือตามกฎหมายมาตราที่ 9 ระบุไว้ สำนักงานประจำต่างประเทศรับรองตัวจริงและสำเนาที่แปลเป็นภาษาจีนแล้ว
10. คนไร้สัญชาติต้องแนบเอกสาร:
(1) ผ่านการรับรองการกระทรวงต่างประเทศ รับรองว่าไร้สัญชาติ(ตรวจสอบเสร็จ หน่วงงานที่เกี่ยวข้องคืนให้) หนังสือตัวจริงรับรองข้อมูลส่วนตัวและฉบับแปลเป็นภาษาจีน (ฉบับแปลเป็นภาษาจีนต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน และผ่านการตรวจสอบจากกระทรวงต่างประเทศ)
(2) ผ่านกฎระเบียบกองตรวจคนเข้าเมืองและกฎหมายอพยพมาตราที่ 16 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า คนไทย คนพม่า คนอินโดนีเซีย ที่ไร้สัญชาติ มีใบรับรองว่าไร้สัญชาติออกโดยกองตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยของรัฐบาลไทยตามสัญชาติเดิม
(3) เอกสารอื่นๆที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน
11. หนังสือรับรองการมอบอำนาจ
12. หนังสือรับรองสถานะ
13. รูปถ่าย 2 ใบ (ขนาดรูปตามการออกบัตรประชาชน)
14. ค่าธรรมเนียมเอกสาร (ค่าธรรมเนียมเก็บตามที่กำหนดไว้ ให้โอนเงินผ่านไปรษณีย์ ให้ระบุผู้รับเงินเป็น กระทรวงมหาดไทยไต้หวัน)