ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

วันที่ 1 มกราคม 2023 เป็นต้นไป บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันซึ่งไม่มีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างที่พำนักในไต้หวันติดเชื้อโรคCOVID-19 ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลในการกักตัวเอง (C/12-3)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  2023 เป็นต้นไป บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองของไต้หวันซึ่งไม่มีสถานะการประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างที่พำนักในไต้หวันหากติดเชื้อโรค COVID-19   ระหว่างการกักตัวต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเอง


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับจำนวนนักเดินทางที่เพิ่มขึ้นคงที่ ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2023 เป็นต้นไป(นับตั้งแต่วันที่เริ่มกักตัว) ปรับหลักเกณฑ์การชำระค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อโรค COVID-19:


นอกเหนือจากเป้าหมายที่กล่าวยกเว้นมาข้างต้นสำหรับชาวต่างชาติที่เหลือที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันซึ่งไม่มี

สถานะการประกันสุขภาพแห่งชาติเกิดติดเชื้อระหว่างการพำนักในไต้หวัน ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลที่

เกี่ยวข้องต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลง เพื่อตอบสนองรับกับการปรับหลักเกณฑ์การชำระค่าใช้จ่ายการรักษา

พยาบาลสำหรับผู้ติดเชื้อในระหว่างการแยกกักตัว บุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองไต้หวันซึ่งไม่มีสถานะการประกันสุขภาพแห่งชาติระหว่างพำนักในไต้หวันการตรวจคัดกรองATKผลเป็นบวก ไม่อาจใช้การปรึกษาแพทย์ผ่านทางวีดีโอคอล ต้องไปที่ศูนย์บริการสาธาณสุขที่รัฐกำหนดเป็น“คลินิกสำหรับรักษาผู้ติดเชื้อโรค COVID-19ที่ไม่ใช่พลเมืองของไต้หวันซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง”(รายชื่อสถานพยาบาลจะปรับอัปเดทต่อเนื่องบนเว็บไซต์ทั่วโลกของกรมควบคุมโรค https://gov.tw/e2R )การรักษาในสถานพยาบาล หากแพทย์วินิจฉัยยืนยันว่าติดเชื้อ จะทำตาม“หลักการปฏิบัติแยกผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน”รับกักตัวแยกรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล หรือมีสำนักอนามัยจัดให้ไปที่ศูนย์แยกกักรวมหรือโรงแรมป้องกันโรคชนิดเข้มหรือเป็นสถานที่สำนักอนามัยกำหนดเข้าทำการระวังดูแลอาการในที่พักจนกว่าจะสอดคล้องตามเงื่อนไขการยกเลิกการกักตัว ระหว่างการแยกกักตัวรวมค่าใช้จ่ายการแอทมิดในโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายทางคลินิกหรือห้องฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโรค COVID-19  ค่าใช้จ่ายสำหรับยาต้านไวรัส(รวมไต้หวันชิงกว้านอี่ห้าว) ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลการดูแลในที่พักหรือมีรายการที่จำเป็นเนื่องจากการรักษาพยาบาล เป็นต้น ผู้ติดเชื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงเพิ่มเติม ได้แจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(กระทรวงการต่างประเทศ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม เป็นต้น)ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคล

ชาวต่างชาติที่ไม่มีสถานะประกันสุขภาพแห่งชาติ(รวมถึงนักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มาศึกษาต่อในไต้หวัน)ก่อนเดินทางมาไต้หวันแนะนำให้ทำประกันสุขภาพทางการแพทย์ ระหว่าง

การพำนักอาศัยในไต้หวันขอให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของการป้องกันโรค ออกนอกเคหสถานให้นำ

อุปกรณ์ทำความสะอาดส่วนมือติดตัวไว้ตลอดเวลา กลับถึงที่พักขอให้ทำความสะอาดส่วนมืออย่างเป็นจริงหากพบว่ามีไข้ มีอาการของระบบทางเดินหายใจ ท้องเสียหรือการรับรส กลิ่นผิดปกติ ขอให้สวมหน้า

กากอนามัยรีบไปพบแพทย์ทันที อย่าโดยสารรถขนส่งสาธารณะหรือไปสถานที่สาธารณะอื่นๆ มั่นใจ

ได้ป้องกันโรคอย่างปลอดภัย