ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แผนการฉีดวัคซีนในสถานศึกษากรุงไทเป (C/9-9)

1. โดยสถานศึกษา147แห่งในกรุงไทเปโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลายอาชีวศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัยระบบ5ปีร่วมกับสถานพยาบาลกรุงไทเปโรงพยาบาลไทเปซื่อลี่เหลียนเหอทั้ง7เขต โรงพยาบาลหรือคลีนิกที่ทำสัญญาในระบบประกันสุขภาพ31แห่ง
  • โรงพยาบาลมีการจัดการภาวะฉุกเฉินและมีกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่จะจัดการฉุกเฉิน: แพทย์1คน+พยาบาล3คนเป็น1ทีม บุคลากรที่จัดสรรอื่น 4~10 คน
2. การฉีดวัคซีนที่จัดในสถานศึกษา(ประมาณชั่วคราวประจำปีการศึกษา109):
(1) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลาย/อาชีวศึกษา วิทยาลัยระบบ5ปีชั้นปี1-3(รวมที่เรียนภาคค่ำ)ทั้งหมด77แห่ง จำนวนคนที่ควรฉีดวัคซีน108,506คน จำนวนคนที่เข้าฉีดวัคซีนประมาณ 101,862 คน(การฉีดวัคซีนประมาณร้อยละ90)
(2) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น70แห่ง จำนวนคนที่ควรฉีดวัคซีน49,070คน ประมาณคนที่เข้าฉีดวัคซีน45,597คน
(3)ประมาณคนที่เข้าฉีดวัคซีนเข็มที่1รวม147,459 คน
 
3. นัดหมายฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล(ใบแจ้งนัดพิเศษ):
(1) นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่6อายุ12ปีบริบูรณ์(ไม่รวมโรงเรียนเสริมศึกษา)
(2) นักเรียนที่เรียนภาคค่ำและนักเรียนโพ้นทะเลจากโรงเรียนไต้หวัน
(3) นักเรียนที่ศึกษาด้วยตนเอง
(4) ผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนในสถานศึกษาด้วยเหตุผลบางประการ
 
4. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีนของรัฐ:อายุ12ปีบริบูรณ์-ยังไม่ครบ18ปีที่ไม่มีสถานะการศึกษาในไต้หวัน(ตามคำประกาศของศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาดให้ไปที่แพลตฟอร์มแสดงความประสงค์ลงทะเบียนและนัดหมายฉีดวัคซีน)
  • การฉีดวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจไม่บังคับให้ฉีดวัคซีน ผู้ปกครองลงนามในหนังสือยินยอมหลังเข้าใจถึงประโยชน์ในการฉีดวัคซีนและปฏิกิริยาหลังการฉีดวัคซีนอย่างถ่องแท้แล้ว โดยจะวางแผนการฉีดวัคซีนให้ตามความประสงค์
  • เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตอนปลาย/อาชีวศึกษาและวิทยาลัยระบบ5ปีชั้นปี1-3วางแผนรับการฉีดวัคซีน