ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โรงเรียนมัธยมปลายอาชีวศึกษากรุงไทเป 10/7 เปิดให้เช่ายืมใช้สถานที่ต่อเนื่อง (C/10-3)

มาตรฐานการเปิด:หลังจากนักเรียนฉีดวัคซีนครบวันที่15เป็นต้นไปแล้วจึงเปิดให้เช่ายืมใช้สถานที่ กำหนดการที่เกี่ยวข้องจะประกาศบนเว็บไซต์ของโรงเรียน
 
1. โรงเรียนมัธยมปลายอาชีวศึกษาและมัธยมต้นให้นักเรียนฉีดวัคซีนครบวันที่15เป็นต้นไปแล้วเปิดให้เช่ายืมใช้สถานที่ ทุกวันจันทร์ให้ฆ่าเชื้อทำความสะอาด สำหรับโรงเรียนประถมศึกษางดเปิดให้เช่ายืมใช้สถานที่ชั่วคราว
 
2. กำหนดเส้นทางเข้าออกเพียงทางเดียว ใช้ระบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล วัดอุณหภูมิร่างกาย ฆ่าเชื้อทำความสะอาดส่วนมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามทานอาหารเครื่องดื่ม
 
3. จัดกิจกรรมหรือจัดงานแข่งขัน หนึ่งสัปดาห์ก่อนจัดงานควรส่งแผนการป้องกันโรคระบาดส่งให้โรงเรียนยินยอมก่อนแล้วจึงจัดงานได้