ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายนเป็นต้นไป อนุญาตให้นักเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ยุโรป และนักเดินทางจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางฑูตเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า (C/9-1)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงเมื่อวันที่ 5ว่าเพื่อเชื่อมต่อกับนานาชาติ การทำงานป้องกันทางด้านโรคระบาด และความจำเป็นทางกิจกรรมด้านสังคมเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2022 เป็นต้นไป อนุญาตให้นักเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ยุโรป และจากประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางฑูตเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงเพิ่มเติม เนื่องจากประเทศส่วนใหญ่เริ่มทยอยเปิดพรมแดน และกลับสู่สถานการณ์ก่อนมีโรคระบาด เพื่อให้งาน
ป้องกันโรคระบาดเกิดความสมดุล ส่งเสริมกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคมได้มีการแลกเปลี่ยนทางนานาชาติ หลังการประเมินอย่างครอบคลุมแล้ว ประกาศวันที่ 12 กันยายนเป็นต้นไป สำหรับจำนวนคนที่เดินทางเข้าประเทศยังคงควบคุมยอดรวมจำนวนคนอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแลงานด้านโรคระบาดและภายใต้โรคระบาดที่สามารถควบคุม อนุญาตให้นักเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ยุโรปและประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางฑูตเข้าไต้หวันโดยไม่ต้องขอวีซ่า

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคบอกเตือน มาตรการควบคุมพรมแดนที่กล่าวมาข้างต้นและมาตรการควบคุมการแพร่เชื้อจะปรับเปลี่ยนตามสถาน
การณ์ของโรคระบาด ขอให้นักเดินทางที่เข้าไต้หวันทำตามกฎ“กักตัว3วัน+4วันเฝ้าระวังสังเกตอาการ”มาตรการการกักกันโรคแต่ละหัวข้อและมาตรการโรคระบาด เพื่อร่วมทำงานคุ้มครองชุมชนในประเทศให้ปลอดภัย