ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

25 กรกฎาคมเป็นต้นไป ผ่อนปรนให้ชาวต่างชาติที่ขอยื่นเรื่องด้วยเหตุผลเป็นอาสาสมัคร ผู้เผยแพร่ศาสนา การศึกษา(คำสอนทางศาสนา) การฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และมาทำงานชั่วคราว(การแลกเปลี่ยนเยาวชน)สามารถเข้าไต้หวัน (C/7-2)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรควันที่ 19แถลงว่า พิจารณาถึงนานาชาติเริ่มมีมาตรการเปิดพรมแดน เพื่อสร้างความสมดุลในการป้องกัน
โรคและส่งเสริมกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศที่จำเป็น ผ่านการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศ การป้องกันโรคและกำลังทางการแพทย์ อีกทั้งหลังพิจารณาประสบการณ์จากนานาประเทศแล้ว ประกาศตั้งแต่วันนี้ 25กรกฏาคม(2022) เป็นต้นไป ผ่อนปรนชาวต่างชาติที่เข้ามาด้วยเหตุผลทำงานอาสาสมัคร ผู้เผยแพร่ศาสนา การศึกษา(คำสอนทางศาสนา) การฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และมาทำงานชั่วคราว(การแลกเปลี่ยนเยาวชน) สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ประเภทบุคคลที่กล่าวข้างต้นก่อนเกิดโรคระบาดทุกปีมีจำนวนบุคคลที่เข้าไต้หวันประมาณ10,000คน
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงต่อ ในจำนวนที่มาทำงานชั่วคราว(การแลกเปลี่ยนเยาวชน)เป็นไปตามข้อตกลงที่ลงนามระหว่างประเทศ เป้า
หมายเพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน และแต่ละคนจะยื่นเรื่องขอได้เพียงครั้งเดียว ปัจจุบันมีประเทศคู่สัญญาหลายประเทศได้เปิดรับเยาวชนไต้หวันให้ยื่นเรื่องขอแล้ว เพื่อยึดหลักความเสมอภาคและแลกเปลี่ยนกัน ดังนั้นจึงเปิดให้มีหัวข้อนี้
ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคยืนยันว่า นโยบายการเปิดพรมแดนต้องค่อยเป็นค่อยไป ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคจะทบทวนและปรับนโยบายตาม
สถานการณ์ของโรค พร้อมทั้งย้ำเตือนประชาชนรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด ปกป้องตัวเองและร่วมมือป้องกันโรค/ตรวจกักโรคเพื่อ
คุ้มครองชุมชนในประเทศให้ปลอดภัย