ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

วันที่ 19 ตุลาคม เป็นต้นไป ประชาชนที่รับวัคซีนเกาต๋วนซึ่งประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 โดส1-3 ตามวัคซีนที่รัฐอนุมัติ (C/10-2)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคแถลงวันนี้(19)ว่า พิจารณาถึงการผ่อนปรนมาตรการควบคุมบริเวณพรมแดน ความสื่อสารระหว่างประเทศที่มีเพิ่มขึ้น และบางประเทศที่เดินทางไป หากมีการบันทึกจำนวนโดสและยี่ห้อของวัคซีนที่สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ประเทศนั้นกำหนด หลังเดินทางเข้าประเทศไม่ต้องตรวจโรค/ไม่ต้องกักตัวหรือใช้แทนหนังสือแสดงผลทดสอบเป็นลบ ผ่านการประเมินแล้ว ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ประชาชนที่รับวัคซีนเกาต๋วนซึ่งประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ สามารถเข้ารับวัคซีน COVID-19ที่รัฐอนุมัติ 


1.เงื่อนไขการเข้ารับวัคซีน

ประชาชนที่รับวัคซีนเกาต๋วนซึ่งประสงค์จะเดินทางออกนอกประเทศ ให้ตรวจสอบความต้องการของ ประเทศที่จะเดินทางไป(รวมถึงการขึ้นเครื่อง/ข้อจำกัดการเข้าประเทศ ข้อยกเว้นการตรวจทดสอบโรค/ มาตรการกักตัวหรือใช้แทนหนังสือแสดงผลทดสอบเป็นลบ) รวมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องแล้ว(เช่นตั๋ว เครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานการศึกษา/การทำงาน) จึงเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19โดส 1-3ซึ่งเป็นวัคซีนที่รัฐอนุมัติ


2.จำนวนโดสและระยะห่าง

วัคซีนเกาต๋วนที่ใช้เข็มพื้นฐาน1-2เป็นวัคซีนต่างประเทศ ต้องเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์(28 วัน)ขึ้นไป สำหรับเข็มที่3 เข็มบูสเตอร์ที่เป็นวัคซีนต่างประเทศ ต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย12สัปดาห์( 84 วัน)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคบอกย้ำ หลังประชาชนเข้ารับวัคซีนแล้วสามารถไปที่ https://dvc.mohw.gov.tw/ “ระบบการยื่นขอใบรับรองสุขภาพดิจิทัลไวรัสโรคปอดอักเสบรุนแรง” เพื่อดาวน์โหลดเอกสารการฉีดวัคซีนดิจิทัล (แนะนำผ่านการฉีดวัคซีนไปแล้ว2วันจึงมายื่นขอเอกสาร)ให้กับประเทศที่จะเดินทางไปเพื่อใช้ตรวจสอบ


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคย้ำเพิ่มเติม ตามที่บริเวณพรมแดนทยอยเปิดต่อเนื่องอย่างมั่นคง ประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตกันเป็นปกติ ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศควรปรึกษาแพทย์คลินิกถึง การเดินทาง ก่อนกลับไต้หวัน14 วันหากมีอาการไข้ ท้องเสีย มีผื่นแดง อาการไอ ซึ่งเป็นอาการของการ ติดเชื้อ เมื่อเดินทางถึงไต้หวันขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมโรค เพื่อทำการประเมินและให้การดูแลอย่าง เหมาะสมทันที หลังเดินทางกลับประเทศขอให้ปฏิบัติตามหัวข้อการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ระหว่าง การระวังสังเกตุอาการขอให้ร่วมมือกับแนวทางป้องกันการป้องกันโรค COVID-19 ที่เกี่ยวข้อง หลังกลับประเทศแล้วหากมีอาการเจ็บป่วย กรุณาพบแพทย์ทันที และแจ้งประวัติการเดินทางที่ผ่านมาให้แพทย์ทราบเพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค