ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

vเพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรคระบาดในแรงงานต่างชาติ ขอให้นายจ้างสนับสนุนให้แรงงานต่างชาติไปรับการฉีดวัคซีนเข้มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด(C/9-2)

ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ จัดทำสถิติการฉีดวัคซีนของแรงงานต่างชาติสิ้นสุดถึงวันที่  16  สิงหาคม 2022การฉีดวัคซีนเข็มที่หนึ่งของแรงงานต่างชาติเป็น95.8%  เข็มที่สองเป็น94%  และเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิดเป็น 73.7% 
พิจารณาถึงแรงงานต่างชาติที่ยังไม่ได้รับการฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคโควิด ซึ่งในชุมชนยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ และจำนวนสถิติแรงงานต่างชาติที่สอดคล้องสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโรคโควิดจำนวน 554,363 คน จำนวนแรงงานที่มีสิทธิ์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในจำนวนนั้นที่ยังไม่มารับวัคซีนมีจำนวน 112,199 คน เพื่อเสริมสร้างการป้องกันโรคระบาดในแรงงานต่างชาติ หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายเชื้อในชุมชน ขอให้หน่วยงานบริการจัดหาจ้างงานและนายจ้าง ส่งเสริมช่วยเหลือให้แรงงานต่างชาติที่อยู่ในความดูแลเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเร็วที่สุด เพื่อยกระดับอัตราแรงงานต่างชาติที่เข้ารับวัคซีน