ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตามกฏหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง มาตราที่ 62 กำหนดไว้ว่า:「ใครก็ตามไม่อาจใช้พฤติกรรมปัจจัยทางด้านสัญชาติ เชื้อชาติ ผิวพรรณ ชนชั้นวรรณะ และสถานที่เกิดเป็นต้น มาเลือกปฏิบัติต่อพลเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของไต้หวัน ตามที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ถือว่าเป็น

การทำผิดกฏหมายด้านละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังมีกฏหมายข้อบังคับอื่น สามารถนำสถานการณ์ที่ประสบนี้ ไปร้องเรียนต่อหัวหน้าหน่วยงานได้..」เกี่ยวกับวิธีการร้องเรียน สามารถค้นหาได้ที่เว็บไซต์กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย「พื้นที่ข้อมูลร้องเรียนกรณีถูกดูหมิ่นจากพลเมืองที่พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวัน 」https://nit.taipei/cp.aspx?n=FCE81C6C46D1A2AE