尚未定義

การสนับสนุนทางเศรษฐกิจให้กับการอนุบาล การเลี้ยงดู และการ สอนแก่ทารกและเด็กเล็ก

ข้อกำหนด

ประเภทของผู้รับความช่วยเหลือ

หน่วยงานที่รับติดต่อ

เงินช่วยเหลือด้านการฝากเลี้ยงดูบุตรในครอบครัวที่อยู่ลำบาก

เด็กที่มีทะเบียนอยู่ในเขตนครไทเป อายุไม่เกิน 12 ปี มีคุณสมบัติดังล่างนี้
1.ทางเมืองไทเปได้ทำรายการครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ   ครอบครัวที่มีรายระดับกลาง
2. เป็นที่เด็กก่อนวันเข้าเรียนได้รับการดูแลเรื่องที่พักอยู่อาศัยพิเศษจากรัฐ
3. ได้รับการดูแลให้เข้าพักในสถานเลี้ยงดูเด็ก
4.เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่อันตราย
5. เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 ขวบและอยู่ในครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยาก
7.เด็กที่ผ่านการตรวจสอบจากกรมว่าเป็นเด็กที่ฉุกเฉิน (จะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และผ่านการตรวจสอบจริงจากกรมให้ส่งต่อให้ผู้รับเลี้ยงดู)

กรมสังคมดูแลสตรีและเด็ก 1999 (นอกเมืองให้โทร 02-2720-8889) ต่อ 1623-1625

เงินช่วยเหลือเลี้ยงดูบุตรชั่วคราว
(รวมองค์กร แม่นม มาช่วยเลี้ยงดูลูกที่บ้าน)

เด็กที่มีทะเบียนอยู่ในเขตนครไทเป มีอายุในช่วง 0-12 ปี มีคุณสมบัติดังล่างนี้

1. เป็นครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่ากำหนด
2. พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย
3. พ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพิการทางกายหรือใจ
4. พี่น้องที่อาศัยร่วมกันมีคนใดคนหนึ่งถือบัตรผู้ที่พิการทางการหรือใจ และผ่านการรับรองจากโรงพยาบาลหลังจากรับการตรวจสอบภายใน 1 ปีถือว่ามีผล
5. บุตรที่อายุไม่เกิน 6 ปีและมีครอบครัวที่ตกทุกข์ได้ยากตามกฎหมายมาตราที่ 4 ข้อ 1วรรค 1 วรรค 3 วรรค 5 วรรค 6 กำหนดไว้ (ชื่อย่อบุตรของครอบครัวตกทุข์)
6. ครอบครัวที่มีแค่พ่อหรือแม่โดยลำพัง
7. คู่ (หลาย) แฝด
8.พ่อแม่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีงานทำและต้องการงานทำ
9. คุณสมบัติอื่นที่ผ่านการรับรองจากศูนย์ครอบครัวที่โดนร้าย ศูนย์บริการสวัสดิการสังคม ศูนย์บริการสตรีหรือผ่านการรับรองจากหน่วยงาน กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวที่ต้องการเงินช่วยเหลือชั่วคราว และมีคุณสมบัติที่ผ่านการตรวจสอบจากกรม

  • กรมสังคมดูแลสตรีและเด็ก 1999 (นอกเมืองให้โทร 02-2720-8889) ต่อ 1623-1625
  • หน่วยงานที่ช่วยในด้านการเฝ้าดูบุตร(แนะนำให้ดู 「เว็บไซด์หมู่บ้านของแม่นมผู้เลี้ยงดู」) ฝากดูแลชั่วคราวต่อเดือนมากสุด 40 ชั่วโมง ถ้ามีความต้องการพิเศษให้ทำเรื่องขอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ผ่านการตรวจสอบเสร็จ มากสุดให้เงินช่วยเหลือ 80 ชั่วโมงต่อเดือน เงินช่วยเหลือรวมมากสุด 240 ชั่วโมงต่อปี

การบริการรับฝากเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุต่ำกว่า2ปีของสถานรับเลี้ยงเด็กของรัฐ และสถานรับเลี้ยงดูเด็กที่กำลังทดลองบริการเข้าเป็นรูปแบบรัฐ(1/8/2018 ปฏิบัติใช้ตั้งแต่1/8/2018 เป็นต้นไปภายใน2เดือนให้เสร็จสิ้นการทำสัญญา และผู้ที่สอดคล้องตามเงื่อนไข ให้ติดตามการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน8/2018)

1.1. เป้าหมายรับเงินอุดหนุน
ผู้มอบหมายที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้ นำเด็กเล็กส่งไปยังสถานฝากรับเลี้ยงดูเด็กเล็กที่ร่วมบริการรับฝากเลี้ยงดูเด็กเล็ก ต้องยื่นคำร้องไปยังรัฐบาลเทศบาล เขต(เมือง)เพื่อขอความช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายบริการ
(1)ผู้มอบหมายที่ผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานเก็บภาษีในปีที่ผ่านมายอดรวมของอัตรารวมภาษีเงินได้ยังไม่ถึงมาตรฐานการยื่นภาษีหรือยอดรวมภาษีเงินได้ทั้งหมดไม่ถึงร้อยละ20 หรือผ่านรัฐบาลเขตเทศบาล จังหวัด (เมือง) ตรวจสอบตามข้อกฎหมายการช่วยเหลือทางสังคมกำหนดให้เป็นครัวเรือนรายได้น้อยหรือครัวเรือนรายได้น้อยปานกลาง หรือครอบครัวด้อยโอกาส


(2)ผู้มอบหมายนำเด็กส่งรับฝากเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางวัน,การรับฝากเลี้ยงดูเด็กตลอดวัน,การรับฝากเลี้ยงดูเด็กในเวลากลางคืน เป็นต้น และจำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์มากกว่า30ชั่วโมงขึ้นไป
(3)ผู้มอบหมายในระหว่างยื่นคำร้อง เด็กคนดั่งกล่าวไม่ได้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานรัฐ ,ไม่ได้เบิกเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร,เงินอุดหนุนการพักงานเลี้ยงดูบุตรเพื่อมาเลี้ยงดูบุตรคนดั่งกล่าว หรือรับเงินอุดหนุนลักษณะเดียวกันจากรัฐของเขตเทศบาลเมืองอื่น
(4)ผู้มอบหมายต้องไม่กำหนดการรับฝากเลี้ยงดูเด็ก1คนต่อผู้เลี้ยงดูเด็ก1 แต่เด็กเล็กที่มีอาการพัฒนาการช้า,เป็นผู้พิการ,เป็นโรคที่หายาก หรือมีสถานการณ์พิเศษอื่นๆ ไม่อยู่ในขอบจำกัดนี้
2.จำนวนเงินอุดหนุน(ในหัวข้อนี้เงินอุดหนุนมากกว่าครึ่งเดือน ผู้ที่ไม่ครบ1เดือนให้คำนวณนับเป็น1เดือน ผู้ที่ไม่ถึงครึ่งเดือนให้คำนวณนับเป็นครึ่งเดือน) :
 (1)ผู้ที่นำเด็กส่งไปศูนย์รับเลี้ยงเด็กของรัฐที่มีเอกชนดำเนินงาน และบ้านรับเลี้ยงเด็กชุมชนของกรุงไทเป:

1.ครอบครัวทั่วไป (อัตราภาษีเงินได้ไม่ถึง20%):เด็กแต่ละคนแต่ละเดือนได้รับเงินอุดหนุน3,000 เหรียญไต้หวัน
2.ครอบครัวรายได้น้อยปานกลาง:เด็กแต่ละคนแต่ละเดือนได้รับเงินอุดหนุน 5,000 เหรียญไต้หวัน
3.ครอบครัวรายได้น้อยและครอบครัวด้อยโอกาส:เด็กแต่ละคนแต่ละเดือนได้รับเงินอุดหนุน7 ,000 เหรียญไต้หวัน


 
(2)ผู้ที่นำเด็กส่งไปยังศูนย์รับเลี้ยงเด็กทารกของเอกชนและพี่เลี้ยงเด็กแบบที่พักอาศัยในกรุงไทเปที่เข้าร่วมทดลองบริการเข้าเป็นรูปแบบรัฐ
 1.ครอบครัวทั่วไป (อัตราภาษีเงินได้ไม่ถึง20%):เด็กแต่ละคนแต่ละเดือนได้รับเงินอุดหนุน6,000 เหรียญไต้หวัน
2.ครอบครัวรายได้น้อยปานกลาง:เด็กแต่ละคนแต่ละเดือนได้รับเงินอุดหนุน 8 ,000 เหรียญไต้หวัน
3.ครอบครัวรายได้น้อยและครอบครัวด้อยโอกาส:เด็กแต่ละคนแต่ละเดือนได้รับเงินอุดหนุน10 ,000 เหรียญไต้หวัน
 (3)ผู้ที่สอดคล้องตามเงื่อนไขหนึ่งในสองหัวข้อแรก และเป็นบุตรคนที่สามขึ้นไป เด็กแต่ละคนแต่ละเดือนได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มอีก1 ,000 เหรียญไต้หวัน

ตั้งแต่วันที่ผู้ยื่นคำร้องได้ทำการฝากรับเลี้ยงดูเด็กเล็กตามจริงภายในเวลา15วันควรส่งเอกสารการยื่นเรื่องไปให้กับเจ้าหน้าที่รับเลี้ยงดูเด็กเล็กที่ร่วมในศูนย์บริการรับเลี้ยงดูเด็กแบบที่พักอาศัย หรือผ่านศูนย์รับเลี้ยงดูเด็กทารกที่บริการรับเลี้ยงดูเด็กอยู่เพื่อขอยื่นเรื่อง  โอนส่งให้แผนกสวัสดิการเพื่อสตรีและรับฝากเลี้ยงดูเด็กเล็ก กองการสังคม 1999
(นอกเขตพื้นที่ 02-27208889) กด1624-1625

ครอบครัวที่ผู้ปกครองต้องทำงานสามารถขอเงินช่วยเหลือการฝากเลี้ยงดูบุตรได้

1.เป้าหมายผู้ได้รับเงินอุดหนุน :
พ่อแม่(หรือผู้ที่มีสิทธิดูแล)ทั้งคู่ หรือครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวทำงาน  หรือพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงาน  หรืออีกฝ่ายป็นผู้ที่มีความพิการอย่างรุนแรง หรือเข้าบริการรับราชการทหารกองประจำการ หรือถูกจับคุกมากกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือถูกเจ้าพนักงานปกครองควบคุมอิสรภาพ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการ (ต้องแนบเอกสารคู่มือสำหรับผู้พิการ  หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการรับโทษหรือการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ)เป็นสาเหตุทำให้ไม่สามารถดูแลบุตรเล็กในบ้านก่อนเข้าเรียนที่มีอายุยังไม่ครบ 2 ขวบเต็ม และจำเป็นที่จะต้องนำบุตรเล็กก่อนเข้าเรียนนั้นให้ผู้ดูแลเด็กเล็กในระบบผู้ดูแลเด็กเล็กชุมชนเป็นผู้ดูแลหรือให้พนักงานดูแลเด็กเล็กที่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหนึ่งในเงื่อนไขด้านล่างนี้:

  1. ครอบครัวทั่วไป :พ่อแม่(หรือผู้ที่มีสิทธิดูแล) ทั้งคู่หรือครอบครัวที่มีผู้เฉพาะแม่หรือพ่อฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ได้ผ่านเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจส่วนกลางระบุว่าเป็นผู้ที่มีรายได้ในหนึ่งปีล่าสุดนั้น เงินรายได้รวมทั้งหมดเข้าด้วยกันต่ำกว่ามาตรฐานที่ต้องยื่นแบบฯ หรืออัตราภาษีเงินได้รวมกันไม่ถึงร้อยละ 20 เปอร์เซ็นต์

 

  1. ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส: ครอบครัวที่มีรายได้ระดับกลาง  ครอบครัวที่มีรายได้ต่ำ เป็นครอบครัวที่ในบ้านมีบุตรเล็กก่อนเข้าเรียนที่มีอายุยังไม่ครบ 2 ขวบเต็มซึ่งมีพัฒนาการล่าช้า หรือเป็นเด็กผู้พิการ ครอบครัวสถานการณ์กรณีพิเศษ ครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง

2. รายละเอียดเงินอุดหนุน:
(1) คุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กเล็กเป็นผู้ที่มี 「วิชาที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย」หรือ「สำเร็จการอบรมเป็นผู้ดูแลเด็กเล็ก」:
1.ครอบครัวทั่วไป:บุตรก่อนเข้าเรียนแต่ละคนแต่ละเดือนจะได้รับเงินสูงสุด 2,000 เหรียญไต้หวัน2.ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส :ครัวเรือนที่มีรายได้ระดับกลางต่ำ บุตรก่อนเข้าเรียนแต่ละคนในแต่ละเดือนจะได้รับเงินสูงสุด3,000 เหรียญไต้หวัน  สำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ เป็นครอบครัวที่ในบ้านมีบุตรเล็กก่อนเข้าเรียนที่มีอายุยังไม่ครบ 2 ขวบเต็มซึ่งมีพัฒนาการล่าช้า หรือเป็นเด็กผู้พิการ ครอบครัวสถานการณ์กรณีพิเศษ ครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง บุตรเล็กก่อนเข้าเรียนแต่ละคนในแต่ละเดือนจะได้รับเงินสูงสุด 4,000 เหรียญไต้หวัน
(2) คุณสมบัติผู้ดูแลเด็กเล็กคือ「ผู้ที่มีใบอนุญาตดูแลเด็กเล็ก」หรือเป็นผู้ที่มีบุตรอยู่ในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก:
1.ครอบครัวทั่วไป:บุตรเล็กก่อนเข้าเรียนแต่ละคนในแต่ละเดือนได้รับเงินสูงสุด 3,000 เหรียญไต้หวัน。

2.ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ครัวเรือนที่มีรายได้ระดับกลาง บุตรเล็กก่อนเข้าเรียนแต่ละคนในแต่ละเดือนจะได้รับเงินสูงสุด4,000 เหรียญไต้หวัน  ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ เป็นครอบครัวที่ในบ้านมีบุตรเล็กก่อนเข้าเรียนที่มีอายุยังไม่ครบ 2 ขวบเต็มซึ่งมีพัฒนาการล่าช้า หรือเป็นเด็กผู้พิการ   ครอบครัวสถานการณ์กรณีพิเศษ  ครอบครัวที่มีความเสี่ยงสูง บุตรเล็กก่อนเข้าเรียนแต่ละคนในแต่ละเดือนจะได้รับเงินสูงสุด 5,000 เหรียญไต้หวัน

ผ่านผู้เลี้ยงดูเข้าระบบหมู่บ้านผู้เลี้ยงดูบุตร หรือส่งบุตรของท่านเข้าเรียนในสถานอนุบาลพิเศษผ่านกรมสังคมกลุ่มสวัสดิการสตรีและเด็ก โทร 1999
(นอกเมืองให้โทร 02-27208889)
ต่อ 1623~1625

การดูแลรักษาเด็กก่อนวัยเข้าเรียน

เมื่อพบว่าเด็กก่อนจะเข้าเรียนในระดับโรงเรียนประถม มีวาจาการพูด การแสดงออก การเรียนรู้ไม่เหมือนกับเด็กคนอื่น แนะนำให้พาเด็กไปรับการตรวจสอบที่โรงพยาบาลหรือศูนย์ให้การบริการดูแลรักช้าก็เด็กที่โรคพัฒนาช้าของกรมสังคม

 ข้อมูลอื่นๆ ให้ดูเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ : กองสวัสดิการสังคมเมืองไทเป