ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
*ขั้นตอนการขอ :
ตกลงหย่าเอง ให้เจ้าตัวทั้งสองฝ่ายไปยื่นเรื่องทำต่อสำนักที่ว่าการอำเภอ ถือวันที่สำนักที่ว่าการอำเภอจดทะเบียนหย่าเสร็จ จึงจะนับว่าจดทะเบียนหย่าเรียบร้อย
*เอกสารที่ต้องเตรียม:
1.ใบทะเบียนบ้านของผู้ขอหย่าทั้งสองฝ่าย บัตรประชาชน ตราประทับหรือลายเซ็นต์
2.หนังสือตกลงหย่าหรือคำพิพากษาหย่าและหนังสือยืนยัน รับรองจากศาล
3.ผู้ยื่นเรื่องขอหย่าเตรียมรูปถ่ายสี ถ่ายครึ่งตัว จำนวน 1 ใบ ตรากฎบังคับการ(ครั้งแรก แทน ปลี่ยนบัตรใหม่) ข้อกำหนดการเปลี่ยนบัตรประชาชนที่กำหนดไว้
4.ยื่นเรื่องขอหย่าเสร็จ ให้เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ด้วย ข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องเตรียมให้เป็นไปตาม (ครั้งแรก แทน เปลี่ยนบัตร) ข้อกำหนดการเปลี่ยนบัตรประชาชนที่กำหนดไว้
5.ผู้ยื่นเรื่องขอหย่าที่ต่างประเทศแล้ว ไม่สามารถมาทำเรื่องด้วยตัวเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจฉบับภาษาต่างประเทศและหนังสือที่แปลเป็นภาษจีนแล้ว ต้องได้รับการรับรองจากสถานกงศุลที่ประจำอยู่ในประเทศนั้นๆ ด้วย และฉบับที่แปลเป็นภาษาจีนต้องได้รับรองจากศาลว่าถูกต้องทุกประการ หนังสือรับรองหย่าจากประเทศจีนต้องได้รับการรับรองจากสมาคมไห่จีกงศุลไต้หวันรับรองแล้ว ต้องได้รับการรับรองจากศาลอีกทีด้วย