ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เกี่ยวกับที่มาชื่อ「ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่」ของเมืองนั้น เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ปี พ.ศ.2548 องค์กรภาคเอกชนได้จัดกิจกรรมตั้งชื่อขึ้น โดยผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกจากคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีนซึ่งหวังให้เรียกชื่อเป็น「ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่」ชื่อดังกล่าวหลังผ่านมติการประชุมตาม「การประชุมปกติครั้งที่1ของคณะทำงานเกี่ยวกับมาตรการการดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่」ในวันที่ 21 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2549 ของที่ทำการเมือง ให้ใช้「ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่」ในการเรียกคู่สมรสชาวต่างชาติและคู่สมรสชาวจีน ในขณะเดียวกันได้มีการแก้ไขการใช้ภาษาในเอกสารของแผนงานและบทความวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆของที่ทำการเมืองด้วย。