ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

【แนะนำการบริการ】ดูแลประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่พักอาศัย โดยการเพิ่มจำนวนเงินอุดหนุนค่าเช่าบ้าน

【คุณสมบัติในการยื่นขอ】
 

1.พลเมืองสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)

2.เป็นพลเมืองที่เข้าทะเบียนบ้านและเช่าบ้านในกรุงไทเป (ยื่นเรื่องขอต่อสำนักงานฟื้นฟูและพัฒนาเมืองที่ว่าการรัฐกรุงไทเป)

3.สอดคล้องกับอายุด้านล่างนี้ข้อใดข้อหนึ่ง:

(1)อายุครบ20ปีบริบูรณ์

(2)แต่งงานแล้วและอายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์

(3)อายุยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ ไม่สามารถกลับบ้านหลังสิ้นสุดการพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์หรือหน่วยงานที่ดูแล

4.สอดคล้องกับแบบครอบครัวด้านล่างนี้ข้อใดข้อหนึ่ง(มีเพียงหนึ่งประเภทก็ได้แล้ว):

(1)มีคู่สมรส

(2)อยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับญาติสายตรง

(3)อายุครบ40ปีบริบูรณ์และเป็นโสด

(4)บิดามารดาเสียชีวิต ในทะเบียนบ้านมีพี่หรือน้องอายุยังไม่ครบ20ปีหรือครบ20ปีบริบูรณ์แล้วที่กำลังศึกษา หรือมีความผิดปรกติทางร่างกายและจิตใจ หรือไม่มีความสามารถในการหาเลี้ยงชีพที่ต้องดูแล (พี่หรือน้องต้องเป็นโสด)

(5)อายุไม่ครบ25ปี ไม่สามารถกลับบ้านหลังสิ้นสุดการพักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์หรือหน่วยงานที่ดูแล

5.สมาชิกในบ้านไม่มีบ้านของตัวเอง

6.ทรัพย์สินและรายได้ประจำปีของครอบครัว ควรสอดคล้องตามมาตรฐานทรัพย์สินและรายได้ที่แน่ชัดของเป้าหมายที่จะให้เงินอุดหนุนค่าเช่าบ้าน
 

【วิธีการยื่นขอ】ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้กรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งจดหมายลงทะเบียนไปที่ออฟฟิตสำนักงานฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเขตกลาง

【หน่วยงานที่สอบถาม】แผนกบริการด้านการเคหะสำนักฟื้นฟูและพัฒนาเมือง

【เวลาสอบถาม】วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา09:00-17:00น.

【เบอร์โทรสอบถาม】2777-2186กด 0ต่อ1

【บริการเว็บไซต์สอบถาม】https://www.rent-allowance.gov.taipei/