ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กองการสังคมกรุงไทเปเพื่อช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก่อนมีชื่อเข้าในทะเบียนบ้านที่เป็นครัวเรือนรายได้ต่ำ ครัวเรือนรายได้ต่ำปานกลางในกรุงไทเป(ด้านล่างจะเรียกย่อว่าทางไทเป) ได้รับประกันความปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ตามระเบียบข้อบังคับที่3ของกรมตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทยในข้อ“สาระสำคัญกองทุนพัฒนาช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”และ“มาตรฐานและหัวข้อการยื่นขอเงินงบประมาณช่วยเหลือของกองทุนพัฒนาช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่”บริการมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจก่อนมีชื่อเข้าในทะเบียนบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่