ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เมื่อผู้ยื่นขอได้รับใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศแล้ว ก่อนที่จะทำเรื่องขอแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไต้หวัน ต้องมีหนังสือรับรองจากประเทศที่ถือสัญชาติเดิม ผ่านการรับรองจากกงศุล กฎหมายกำหนดของแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน แนะนำให้สอบถามกับหน่วยงานรับทำเรื่องกงศุลสถานประจำประเทศนั้นๆ
〔ปล〕:ถ้าเอกสารแนบเป็นภาษาต่างประเทศ ควรมีเอกสารแปลเป็นภาษาจีนด้วย และเอกสารที่แนบต้องผ่านการรับรองจากสถานกงศุลที่ประจำอยู่ในประเทศนั้นๆ รับรอง และส่งกระทรวงต่างประเทศรับรองด้วย ถ้าเอกสารที่ใช้ทำขึ้นที่ต่างประเทศอยู่แล้ว ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศ แต่ผ่านสถานกงศุลช่วยส่งต่อมายังกระทรวงมหาดไทยรับรองอีกที ไม่ต้องผ่านกระทรวงต่างประเทศรับรองซ้ำ เอกสารฉบับแปลเป็นภาษาจีน ต้องผ่านการรับรองจากสถานกงศุลแล้ว ต้องผ่านการรับรองจากศาลภายในประเทศรับรองด้วย