ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เพื่อเป็นการดูแลเอาใจใส่สุขภาพของพลเมือง ไต้หวันจึงได้มีข้อบัญญัติเรื่อง
「หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ」โดยในแต่ละเดือนทุกคนเพียงแค่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันเท่านั้น เมื่อมีโรคภัยไข้เจ็บ คลอดบุตร หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ก็สามารถไปยังสถานพยาบาลที่ได้ทำสัญญาไว้กับทางประกันสุขภาพ เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม เพราะฉะนั้น ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จึงไม่ควรละเลยกับสวัสดิการนี้เป็นอันขาด ในเขตพื้นที่ของไต้หวันผู้ที่มีใบถิ่นที่อยู่สำหรับคนต่างด้าวหรือภาษาจีนเรียกว่า จวีหลิวเจิ้ง อีกทั้งยัง เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องเกี่ยวกับการได้รับการประกันสุขภาพตามที่หลักประกันเพื่อสุขภาพได้กำหนดไว้ นั้นก็คือเป็นผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในไต้หวันจนครบ 6 เดือนเป็นต้นไป จึงจะสามารถเข้าร่วมในหลักประกันสุขภาพนี้ได้。
หัวข้อการบริการด้านรักษาพยาบาลตามที่หลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีดังนี้:
(1)เมื่อ ป่วย ได้รับบาดเจ็บ หรือคลอดบุตร จะได้รับการบริการแผนกผู้ป่วยนอกหรือการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ควรเป็นไปตามกฎข้อบังคับของการรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องรวมถึงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในบางส่วนที่ต้องรับผิดชอบเอง。
(2)ให้บริการด้านสุขภาพสำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่ การตรวจหามะเร็งปากมดลูก การตรวจครรภ์ก่อนคลอดสำหรับหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น การบริการตามที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริการด้านสุขภาพ จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย