ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

*ให้บริการด้าน

1. มีล่ามแปลภาษาด้านการดูแลรักษาสุขภาพสำหรับผู้ ตั้งถิ่นฐานใหม่

2.มีการชี้แจงเรื่องการยื่นขอช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลสำหรับผู้ ตั้งถิ่นฐานใหม่

3. มีคู่มือดูแลสุขภาพหลายภาษา

4. มีการให้คำปรึกษาเรื่องการให้นมบุตร

5. มีการให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลบุตร


*เว็บไซต์: :http://www.health.gov.tw/health_center


* วิธีติดต่อทางศูนย์ฯ

ชื่อศูนย์ฯ

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตทรงซาน

เลขที่692 ชั้น6 ถนนปาเต๋อตอน 4

2767-1757

ศูนย์บริการสาธารณสุขเขตซิ่นอี้

ชั้น11 เลขที่ 86 ถนนฝูเต๋อ เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป

2723-4598

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตต้าอัน

เลขที่15 ถนนซินไฮ้ตอน3

2733-5831

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตจงซาน

เลขที่367 ชั้น7 ถนนทรงเจียง

2501-4616

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตจงเจิ้น

เลขที่24 ถนนกูหลิ่ง

2321-5158

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตต้าถง

เลขที่52  ถนนชังจี๋

2585-3227

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตว้านหวา

เลขที่152 ถนนตงหย๋วน

2303-3092

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตเหวินซาน

เลขที่220 ชั้น3 ถนนมู้จ้าตอน3

2234-3501

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตหนานกั่ง

เลขที่360 ชั้น7 ถนนหนานกั่งตอน1

2782-5220

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตเน้ยหู

เลขที่99 ชั้น2 ถนนหมิงช๋วนตงตอน6

2791-1162

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตซื่อหลิน

เลขที่439  ชั้น2 ถนนจงเจิ้น

2881-3039

ศูนย์ตรวจสุขภาพเขตเป่ยโถ๋ว

เลขที่111 ชั้น7 ถนนสื๋อผายตอน2

2826-1026
โรงพยาบาลเขตไทเป

*ให้บริการด้าน

1.  มีล่ามแปลภาษาด้านการพยาบาลสำหรับผู้ ตั้งถิ่นฐานใหม่

2. มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านตรวจสุขภาพสำหรับผู้ ตั้งถิ่นฐานใหม่

*เว็บไซต์: :http://www.tpech.gov.taipei/GIPDSD/xslGip/xslExport/109011/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%AB%8B%E8%81%AF%E5%90%88%E9%86%AB%E9%99%A2%E7%89%88%E5%9E%8B1/Welcome/index.html


*วิธีติดต่อทางโรงพยาบาล

โรงพยาบาล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

โรงพยาบาลไทเปเขตจงเซี้ยว

เขตหนานกั่ง เลขที่87 ถนนถ๋งเต๋อ

2786-1288

โรงพยาบาลไทเปเขตเหรินอ้าย

เขตต้าอัน เลขที่10 ถนนเหรินอ้าย ตอน4

2709-3600

โรงพยาบาลไทเปเขตเหอผิน

เขตจงเจิ้น เลขที่33ถนนจงหวา ตอน2

2388-9595

โรงพยาบาลไทเปเขตหยางหมิน

เขตซื่อหลิน เลขที่105 ถนนอวี่เซิง

2835-3456

โรงพยาบาลไทเปเขตจงซิง

เขตต้าถง เลขที่145 ถนนเจิ้งโจว

2552-3234

โรงพยาบาลไทเปเขตฟู้เยี้ยว

เขตจงเจิ้น เลขที่12ถนนฝู๋โจว

2391-6470