ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
*ขั้นตอนการขอ
1.เกิดในประเทศ:ให้ดำเนินการที่สำนักงานสำมะโนครัวของบิดา มารดา ปู่ ย่า หัวหน้าครอบครัว ผู้อยู่ร่วมอาศัยหรือผู้เลี้ยง
2.เกิดที่ต่างประเทศ :ให้นำบัตรอนุญาตให้อยู่ในประเทศอย่างถาวร (ตามกฎหมายคนเข้าเมืองอพยพให้ยื่นเรื่องต่อกระทรวงมหาดไทยไต้หวันและกองตรวจคนเข้าเมือง) โดยให้หัวหน้าในทะเบียนบ้านหรือตัวแทนเป็นผู้ยื่นเรื่องขอเข้าทำเบียนใหม่ต่อที่ว่าการอำเภอ
3.หากเจ้าตัวไม่อาจขอด้วยตัวเองได้:ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้สำนักงานสำมะโนครัวอนุมัติแล้วค่อยดำเนินการ(หากหนังสือมอบอำนาจทำที่ต่างประเทศต้องให้สถานกงศุลรับรองด้วย)
*เอกสารที่ต้องเตรียม
1.เกิดในประเทศ:สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนของผู้ขอ ตราประทับ หนังสือรับรองการเกิดหนังสือรับรองการตั้งชื่อสกุลของบุตร
2.เกิดที่ต่างประเทศ:สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ตราประทับ ใบอนุญาตให้อยู่ในประเทศของหัวหน้าในทะเบียนบ้าน
3.หากเจ้าตัวไม่อาจขอด้วยตัวเองได้:ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้สำนักงานสำมะโนครัวอนุมัติแล้วค่อยดำเนินการ(หากหนังสือมอบอำนาจทำที่ต่างประเทศต้องให้สถานกงศุลรับรองด้วย)