ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
บริการฝึกอบรมวิชาชีพ: ศูนย์บริการมีการประเมินตลาดการจ้างงานทุกๆปี มีอบรมอาชีพสอดคล้องกับการจ้างงานเช่น การสื่อสาร
บริการดูแล จัดการทรัพย์สิน การท่องเที่ยว ซ่อมแซมรถยนต์เป็นต้น มีเปิดคอร์อบรมอาชิพ7 สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ
การท่องเที่ยวพลังงานสีเขียว การดูแลรักษาสุขภาพและพยาบาล การเกษตรที่มีคุณภาพวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์

มาตรการวิชาชีพสำคัญผู้อพยพใหม่
1.การฝึกอบรมอาชีพเหมาะสมสำหรับการอพยพใหม่
2.เงินค่าเบี้ยเลี้ยงอบรมวิชาชีพ:ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ได้ใบพำนักอยู่อาศัย(ใบกาม่า)แล้ว ได้เข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้ว่างงานซึ่งหน่วยงานภาครัฐหรือแต่ละหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายได้
จัดอบรมขึ้น สามารถยื่นขอเงินค่าเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมวิชาชีพได้
3.เงินช่วยเหลือในระหว่างการฝึกอบรมวิชาชีพ:ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่พำนักอาศัยอยู่จริงในกรุงไทเป ผู้ยื่นขอรายได้รวมในปีที่ผ่านมาไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่ประกาศไว้ หรืออัตราภาษีเงินได้รวมกันไม่ถึงร้อยละ20 และเข้าร่วมหลักสูตรชั้นเรียนการฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้ว่างงาน อีกทั้งในครอบครัวมีญาติสายตรงที่มีอายุไม่ครบ12บริบูรณ์ หรือมีญาติสายตรงที่มีอายุ65ปีขึ้นไป ในระหว่างการฝึกอบรมวิชาชีพคู่สมรสของผู้ยื่นขอไม่สามารถช่วยเหลือและดูแลได้จริง ในระหว่างการเข้าร่วมฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้ว่างงานนี้ จะให้การสนับสนุนช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก เพื่อลดภาระในการดูแล ได้ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมฝึกอบรม


สถานที่ติดต่อบริการ
วิทยาลัยพัฒนาเพื่อทักษะวิชาชีพเมืองไทเป โทรศัพท์: 02 -28721940, ต่อ: 214228 แฟ็กซ์: 02 -28741372 ที่อยู่: 111 เลขที่301 ถนนถูตอง เขตซื่อหลิน เมืองไทเป เว็บไซต์: http://www.tvdi.gov.taipei