ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

(สำนักงานผู้ย้ายเข้ามาใหม่กรุงไทเป) สิ่งที่ควรรับรู้ในการยืมใช้และการจัดการ

 
เขต วั่นฮั๋ว
รายละเอียดการขอใช้พื้นที่ โปรดติดต่อ
(02) 2370-1046 ฟรี
ขอบเขตการใช้พื้นที่จัดงาน
กรุงไทเป เขตวั่นฮั๋ว ถนนฉางซา หมู่2 เลขที่ 171ชั้น 1,2,3,4,พื้นที่ทั้งหมด848.2ตารางเมตร (รวมกันทุกชั้น)
การใช้งาน
ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ที่พึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ เปิดคอร์สเรียน ฝึกอบรม งานสัมนา ประชุม งานนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆเป็นต้น ผู้สมัครหากมีข้อใด้ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่อนุญาติให้ใช้พื้นที่ร่วม
1. เป้าหมายการใช้งานไม่ตรงกับข้อที่กล่าวมาข้างต้น
2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. การทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิหรือเป็นผู้ประสงค์ร้าย
มีความประพฤติที่ผิดชอบทางกฏหมาย
เวลาเปิดทำการ
วันอังคารถึงวันอาทิตย์(วันจันทร์ วันหยุดทางราชการ เนื่องจากเหตุพิบัติทางธรรมชติ เห็นการณ์ไม่คาดคิด รัฐบาลจึงสั่งการให้เป็นวันหยุด หรือหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องใช้พื้นที่ในวันนั้น หรือบำรุงรักษาสถานที่เป็นต้น ไม่ซึ่งไม่ปล่อยข่าวให้สื่อทราบ) ตอนเช้าเวลา 9.00ถึง 17.00สามารถยื่นคำขอได้ เวลาทำการแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงเย็นสองช่วง
1. ช่วงเช้า : ตอนเช้าเวลา 9.00ถึง12.00
2. ช่วงบ่าย: ช่วงบ่ายเวลา 13.30ถึง 16.30
วันอังคารถึงวันอาทิตย์(วันจันทร์ วันหยุดทางราชการ เนื่องจากเหตุพิบัติทางธรรมชติ เห็นการณ์ไม่คาดคิด รัฐบาลจึงสั่งการให้เป็นวันหยุด หรือหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องใช้พื้นที่ในวันนั้น หรือบำรุงรักษาสถานที่เป็นต้น ไม่ซึ่งไม่ปล่อยข่าวให้สื่อทราบ) ตอนเช้าเวลา 9.00ถึง 17.00สามารถยื่นคำขอได้ เวลาทำการแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงเย็นสองช่วง
1. ช่วงเช้า : ตอนเช้าเวลา 9.00ถึง12.00
2. ช่วงบ่าย: ช่วงบ่ายเวลา 13.30ถึง 16.30
ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ที่พึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ เปิดคอร์สเรียน ฝึกอบรม งานสัมนา ประชุม งานนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆเป็นต้น ผู้สมัครหากมีข้อใด้ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่อนุญาติให้ใช้พื้นที่ร่วม
 
ผู้มีสิทธิในการสมัครขอใช้พื้นที่ และเรียงลำดับตามการพิจารณา
1. เป้าหมายการใช้งานไม่ตรงกับข้อที่กล่าวมาข้างต้น
2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. การทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิหรือเป็นผู้ประสงค์ร้าย
มีความประพฤติที่ผิดชอบทางกฏหมาย
อื่นๆ
●การขอยืมใช้สถานที่ควรขอยืมใช้สถานที่เป็นเวลา 2 เดือนถึงภายใน 7วันก่อนวันที่ใช้ต่อหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ หากก่อนวันที่ขอยืมใช้สถานที่ใน7วันถึงวันนั้นไม่มีผู้ใดยื่นขอใช้ไว้ ก็สามารถขอใช้สถานที่ได้
(เวลาในการยื่นขอตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00 น. วันจันทร์,วันหยุดราชการ หรือเพราะภัยพิบัติ ทางราชการประกาศให้หยุดงาน หรือหน่วยงานปิดดำเนินการซ่อมแซม เป็นต้น ไม่เปิดทำการ)
●ทุกครั้งในการยืมใช้สถานที่จำกัดระยะเวลาให้นานสุด 30 วัน หากต้องการจะใช้สถานที่ต่อเนื่องควรยื่นขอยืมใช้สถานที่ 7 วันก่อนที่จะครบกำหนดเวลา หากเกินเวลา 30 วัน ต้องผ่านการอนุมัติยินยอมจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแล้วถึงจะใช้สถานที่ได้.
●ผู้ที่ยื่นขอยืมใช้สถานที่หลังได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่สามารถมาใช้สถานที่ได้ตามเวลาที่ขอไว้ ควรแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 5 วันก่อนที่จะถึงวันให้ใช้สถานที่ ไม่เห็นแก่ตัวโอนให้ผู้อื่นมาใช้สถานที่แทน
 
การยืมใช้สถานที่

ข้อควรทราบสำหรับการยืมใช้สถานที่ของ“สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป”

สถานที่:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน

ยืมใช้สถานที่กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์โทร(02)2883-7750,(02)2883-1735

บริเวณที่ใช้:ที่ตั้งเลขที่75 ถนนต้าตง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป

เวลาที่ใช้:

(2) ช่วงบ่าย:เวลา 13:30-16:30 น.(สมาคมฯว่านฮวา) /ช่วงบ่าย:14:00-17:00น.(สมาคมฯซื่อหลิน)