ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เขต วั่นฮั๋ว
ยืมใช้สถานที่กรุณาสอบถามรายละเอียดที่เบอร์(02) 2370-1046
ขอบเขตการใช้งาน ที่ตั้งชั้น1 ชั้น3 ชั้น4 เลขที่171 ช่วง 2 ถนนฉางซา เขตว่านฮวา และเลขที่280-3 ช่วง 1 
ถนนฮวานเหอหนาน เขตว่านฮวา กรุงไทเป  เนื้อที่ใช้สอย (รวมอาเขต) ทั้งหมดประมาณ 299.4ผิ่ง(ประมาณ 1131.3 ตารางเมตร)

สถานที่:สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน
ยืมใช้สถานที่กรุณาโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์โทร(02)2883-7750,(02)2883-1735
บริเวณที่ใช้:ที่ตั้งเลขที่75 ถนนต้าตง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป
 
มีความประพฤติที่ผิดชอบทางกฏหมาย
เวลาเปิดทำการ
วันอังคารถึงวันอาทิตย์(วันจันทร์ วันหยุดทางราชการ เนื่องจากเหตุพิบัติทางธรรมชติ เห็นการณ์ไม่คาดคิด รัฐบาลจึงสั่งการให้เป็นวันหยุด หรือหน่วยงานเกี่ยวข้องต้องใช้พื้นที่ในวันนั้น หรือบำรุงรักษาสถานที่เป็นต้น ไม่ซึ่งไม่ปล่อยข่าวให้สื่อทราบ) ตอนเช้าเวลา 9.00ถึง 17.00สามารถยื่นคำขอได้ เวลาทำการแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงเย็นสองช่วง
1. ช่วงเช้า : ตอนเช้าเวลา 9.00ถึง12.00
2. ช่วงบ่าย: ช่วงบ่ายเวลา 13.30ถึง 16.30
ทำกิจกรรมร่วมกับผู้ที่พึ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ เปิดคอร์สเรียน ฝึกอบรม งานสัมนา ประชุม งานนิทรรศการ และกิจกรรมต่างๆเป็นต้น ผู้สมัครหากมีข้อใด้ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ จะไม่อนุญาติให้ใช้พื้นที่ร่วมผู้มีสิทธิในการสมัครขอใช้พื้นที่ และเรียงลำดับตามการพิจารณา
1. เป้าหมายการใช้งานไม่ตรงกับข้อที่กล่าวมาข้างต้น
2. กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. การทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิหรือเป็นผู้ประสงค์ร้าย

มีความประพฤติที่ผิดชอบทางกฏหมาย
อื่นๆ
●การขอยืมใช้สถานที่ควรขอยืมใช้สถานที่เป็นเวลา 2 เดือนถึงภายใน 7วันก่อนวันที่ใช้ต่อหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ หากก่อนวันที่ขอยืมใช้สถานที่ใน7วันถึงวันนั้นไม่มีผู้ใดยื่นขอใช้ไว้ ก็สามารถขอใช้สถานที่ได้
(เวลาในการยื่นขอตั้งแต่วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09:00-17:00 น. วันจันทร์,วันหยุดราชการ หรือเพราะภัยพิบัติ ทางราชการประกาศให้หยุดงาน หรือหน่วยงานปิดดำเนินการซ่อมแซม เป็นต้น ไม่เปิดทำการ)
●ทุกครั้งในการยืมใช้สถานที่จำกัดระยะเวลาให้นานสุด 30 วัน หากต้องการจะใช้สถานที่ต่อเนื่องควรยื่นขอยืมใช้สถานที่ 7 วันก่อนที่จะครบกำหนดเวลา หากเกินเวลา 30 วัน ต้องผ่านการอนุมัติยินยอมจากหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบแล้วถึงจะใช้สถานที่ได้.
●ผู้ที่ยื่นขอยืมใช้สถานที่หลังได้รับการอนุมัติแล้ว ไม่สามารถมาใช้สถานที่ได้ตามเวลาที่ขอไว้ ควรแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร 5 วันก่อนที่จะถึงวันให้ใช้สถานที่ ไม่เห็นแก่ตัวโอนให้ผู้อื่นมาใช้สถานที่แทน