ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

หน่วยงาน

โทรศัพท์

ที่ตั้ง


หน่วยงาน :ศูนย์บริการครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป

เบอร์โทรศัพท์:02-2558-0133

ที่อยู่ :ชั้น 7 เลขที่ 21 ช่วง 1ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป


ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวกรุงไทเปซงเต๋อ

2759-9176

ชั้น1เลขที่60ตรอก25ถนนซงเต๋อ เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวกรุงไทเปเป่ยโถว

2896-1918

ชั้น6 เลขที่ 12ช่วง1ถนนจงหยางเป่ย เขตเป่ยโถว กรุงไทเป

ศูนย์บริการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเขตตะวันตกกรุงไทเป

2558-0170

ชั้น7เลขที่21ช่วง 1 ถนนตี่หว้า เขตต้าถง กรุงไทเป

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวกรุงไทเปว่านฮวา

2303-0105

ชั้น4เลขที่19 ถนนตงหยวน เขตว่านฮวา กรุงไทเป ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวกรุงไทเปเน่ยหู

2634-9952

ชั้น7เลขที่20 ตรอก110 ถนนคังเล่อเขตเน่ยหู กรุงไทเป

ศูนย์บริการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเขตตะวันออกกรุงไทเป

2768-5256 ชั้น7เลขที่5 ซอย 46 ตรอก251 ช่วง 5 ถนนหนานจิ่งตง เขตซงซาน กรุงไทเป

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวกรุงไทเปเหวินซาน

2935-9595

ชั้น3 เลขที่151 ถนนจิ่งโห้ว เขตเหวินซาน กรุงไทเป

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวกรุงไทเปต้าอัน

2700-7885

ชั้น5 เลขที่10 ตรอก246 ถนนเหยียนจี่ เขตต้าอัน กรุงไทเป

ศูนย์บริการสตรีและครอบครัวกรุงไทเปต้าจื่อ

2532-1213

ชั้น2 เลขที่1 ถนนต้าจื่อ เขตจงซาน กรุงไทเป

ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตตะวันตกกรุงไทเป (YWCA)

2361-6577

ชั้น4 เลขที่207 ถนนเหยียนผิงหนาน เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป

ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตเหนือกรุงไทเป(เป่ยโถว ซื่อหลิน จงซาน)

2504-0399

ชั้น4 เลขที่232 ถนนฉางชุน เขตจงซาน กรุงไทเป

ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตใต้กรุงไทเป(เหวินซาน ต้าอัน ซิ่นอี้)

2931-2166

ชั้น1 เลขที่7 ตรอก127 ถนนจิ่งซิง เขตเหวินซาน  กรุงไทเป

ศูนย์ห่วงใยดูแลชุมชนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่พื้นที่เขตตะวันออกกรุงไทเป(ซงซาน เน่ยหู หนานกั่ง)

2631-7059

 ชั้น1 เลขที่252 ถนนเซี่ยงหยาง เขตหนานกั่ง กรุงไทเป

 

ตาราง-ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมกรุงไทเป

ชื่อหน่วยงาน

โทรศัพท์

ที่ตั้ง

ศูนย์รับแจ้งและบริการโอนย้ายการรักษาระยะแรก

2756-8852

ชั้น 7เลขที่163-1ช่วง5 ถนนหมินเซิงตง เขตซงซาน กรุงไทเป


ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมซื่อหลิน

2835-0247

ชั้น 9เลขที่7 ตรอก53 ถนนจงเฉิง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป


ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมต้าถง

2597-4452

ชั้น 6 เลขที่ 57 ถนนซังจี เขตต้าถง กรุงไทเป


ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมต้าอัน

2703-0523

ชั้น2ทับ9 เลขที่ 5 ซอย 30 ตรอก198 ถนนซื่อฉรง เขตต้าอัน กรุงไทเป (ตึก35 เฉิงกงกัวจัย)

ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมจงซาน

2515-6222

ชั้น3 เลขที่ 137ถนนเหอเจียง จงซาน กรุงไทเป

ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมจงเจิ้ง

2396-2332

ชั้น 6เลขที่ 207 ถนนเหยียนผิงหนาน เขตจงเจิ้ง

กรุงไทเป

ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเน่ยหู

2792-8701

ชั้น4 เลขที่3ตรอก161 ถนนซิงหยุน เขตเน่ยหู กรุงไทเป


ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเหวินซาน

2932-3587

ชั้น6 เลขที่160 ช่วง2 ถนนซิงลู่ เขตเหวินซาน กรุงไทเป

ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเป่ยโถว

2894-5933

ชั้น 5 เลขที่ 30ถนนชินซื่อ เขตเป่ยโถว กรุงไทเป


ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมซงซาน

2756-5018

ชั้น9 เลขที่163-1  ช่วง5 ถนนหมินเซิงตง เขตซงซาน กรุงไทเป

ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมซิ่นอี้

2761-6515

ชั้น 5 เลขที่ 36 ถนนซงลู่ เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป

ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมหนานกั่ง

2783-1407

ชั้น3 เลขที่367 ช่วง8 ซื่อหมินต้าเต้า เขตหนานกั่ง กรุงไทเป

ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมว่านฮวา

2336-5700

ชั้น 5 เลขที่ 36 ถนนวู๋โจว เขตว่านฮวา กรุงไทเปตาราง-กลุ่มสวัสดิการสังคมกรุงไทเป


ชื่อเรียกหน่วยงาน

เบอร์โทร

แนะนำการบริการ

มูลนิธิไช่เจินจูกรุงไทเป

2504-8088

ชั้น4 เลขที่ 232ถนนฉางชุน เขตจงซาน กรุงไทเป 


มูลนิธิสวัสดิการสังคมอีเดน

2230-0339

ชั้น1เลขที่ 55 ช่วง1 วั่นเหม่ยเจี่ย เขตเหวินซาน กรุงไทเป


สมาคมเพื่อช่วยเหลือชาวจีนแผ่นดินใหญ่

2393-6566 (เบอร์หลัก), 2393-5943 (สายด่วนปรึกษาสอบถาม)

ชั้น2 เลขที่7 ช่วง1 ถนนหลัวซือฝู เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป


องค์กรคริสตจักรเหม่ยเหริน

2579-2065

เลขที่106 ซอย106 ช่วง 3 ถนนปาเต๋อ เขตซงซาน กรุงไทเป
สมาคมเยาวชนและสตรีคริสเตียน

2314-0408

ชั้น10 เลขที่ 9 ถนนก่วงฟู่เป่ย เขตซงซาน กรุงไทเป

สมาคมช่วยเหลือครอบครัวระหว่างประเทศไต้หวัน

2977-8015

ชั้น1 เลขที่ 33 ซอย 32 ถนนก่วงหมิง เขตซานฉง นครนิวไทเป


ศูนย์บริการสังคมคาทอลิก

2397-1933

เลขที่24 ซอย 183 ช่วง1 ถนนเหอผิ่งตง เขตต้าอัน กรุงไทเป


สมาคมพี่น้องสาวหนานหยาง

2921-0565

ชั้น1 เลขที่ 15 จงเสี้ยวเจี่ย เขตหย่งเหอ นครนิวไทเป


財團法人臺北市中國基督教靈糧世界佈道會士林靈糧堂

2880-3408

เลขที่7 ซอย53 ช่วง2 ถนนจงเฉิง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป


สมาคมเพื่อพัฒนาครอบครัวผู้พำนักใหม่

2369-1001

เลขที่56 ช่วง1 ถนนเหอผิงชี เขตจงเจิ้ง กรุงไทเป