ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
โทรได้ทุกเมื่อสำหรับชีวิตผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เมืองไทเป
มุมพื้นที่เว็บไซต์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เมืองไทเป
call

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เมืองไทเป(บริการแนะนำการปรับตัวการใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม
ภาษาอินโดนีเซียและภาษาไทย,การขอยืมใช้สถานที่,สอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรชั้นเรียน )
บริการล่ามสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน (02)2883-7750
บริการล่ามสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา (02)2370-1046

สายด่วนสอบถามด้านกฎหมาย ที่ว่าการเมืองไทเป
1999 ต่อ 6168

สายด่วนแจ้งความรุนแรงในครอบครัว (24 ชั่วโมง)
113、(02)2361-5295

สายด่วนให้คำปรึกษาสำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติ
0800-088-885

กองสังคม ที่ว่าการเมืองไทเป (ให้เงินช่วยเหลือค่าประกันสุขภาพสำหรับครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำ , ให้บริการดูแลอบรมบุตรธิดาที่มีพัฒนาการล่าช้า , ให้เงินช่วยเหลือแผนการบริการขององค์กรภาคเอกชน)
1999 ต่อ 6969~6971、1622~1625

กองการศึกษา ที่ว่าการเมืองไทเป (ให้บริการข่าวสารข้อมูล ในการเข้าเรียนโรงเรียนเสริมระดับประถมศึกษา ,
ชั้นเรียนศึกษาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ใหญ่ , การเรียนในมหาวิทยาลัยชุมชน)
1999 ต่อ 1216

กองอนามัย ที่ว่าการเมืองไทเป (ให้ข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการเข้าเยี่ยมคู่สมรสใหม่ , การเข้าเยี่ยมหลังการคลอด , เงินอุดหนุนตรวจครรภ์ก่อนคลอด , เงินอุดหนุนตรวจสุขภาพทางพันธุกรรม )
1999 ต่อ 7118

สำนักงานขนส่ง เมืองไทเป กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม(การสอบใบขับขี่,คำถามทดสอบหลายภาษา)
(02)2763-0155 ต่อ 719

สำนักงานบริการจัดหางาน เมืองไทเป(ให้บริการการฝึกอบรมวิชาชีพ,หลักสูตรชั้นเรียนผู้ประกอบการและ
ข้อมูลข่าวสารการย้ายเปลี่ยนงาน)
(02)2308-5231 ต่อ 716(ชาวต่างชาติ) (02)2308-5231 703(ชาวจีนแผ่นดินใหญ่)

กรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย(ให้คำปรึกษากฎหมายการตั้งถิ่นฐาน,การพำนัก,การพำนักชั่วคราวในไต้หวัน
(02)2389-9983、2388-9393

ศูนย์บริการสตรีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และครอบครัว เมืองไทเป (ให้คำปรึกษาดูแลทั้งบริการปรึกษาด้านกฏหมาย)
(02)2558-0133

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเวียดนาม ประจำไทเป
(02)2516-6626

สำนักงานเศรษฐกิจและธรรมอินโดนีเซีย ประจำไทเป
(02)8752-6170

สำนักงานเศรษฐกิจและการค้าไทย ประจำไทเป
(02)2581-1979

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมะนิลา ประจำไทเป
(02)2508-1719

ศูนย์แลกเปลี่ยนการค้าและสัมพันธ์ภาพมาเลเซีย
(02)2713-2626

แต่ละสำนักงานเขตของสำนักงานกิจการและพลเรือน ที่ว่าการเมืองไทเป . เคาน์เตอร์บริการข้อมูล สำนักงานทะเบียนราษฎร์
สำนักงานกิจการและพลเรือน ที่ว่าการเมืองไทเป(จัดค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และหลักสูตรเรียนรู้ประเภทต่างๆ , ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฏหมายด้านสัญชาติ)
1999 ต่อ 6258、6260

สำนักงานเขตในแต่ละเขตของเมืองไทเป(จัดหลักสูตรชั้นเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และกิจกรรมประเภทต่างๆ)
สำนักงานเขตซงซาน
(02)8787-8787ต่อ736

สำนักงานเขตซิ่นอี้
(02)2723-9777ต่อ806

สำนักงานเขตต้าอัน
(02)2351-1711ต่อ8903

สำนักงานเขตจงซาน
(02)2503-1369 ต่อ593

สำนักงานเขตจงเจิ้ง
(02)2341-6721ต่อ317

สำนักงานเขตต้าถง
(02)2597-5323ต่อ803

สำนักงานเขตว่านหว๋า
(02)2306-4468ต่อ207

สำนักงานเขตเหวินซาน
(02)2936-5522ต่อ356

สำนักงานเขตหนานกั่ง
(02)2783-1343ต่อ862

สำนักงานเขตเน่ยหู
(02)2792-5828ต่อ605

สำนักงานเขตซื่อหลิน
(02)2882-6200ต่อ6504

สำนักงานเขตเป่ยโถว (02)2891-2105ต่อ272

สำนักงานทะเบียนราษฎร์ในแต่ละเขตของเมืองไทเป(จดทะเบียนสมรส แจ้งเกิด การเข้าทะเบียนบ้านและการโอนสัญชาติ เป็นต้น)

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตซงซาน
(02)2753-3043

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตซิ่นอี้
(02)2723-3977

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตต้าอัน
(02)2358-7877

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตจงซาน
(02)2503-2461

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตจงเจิ้ง
(02)2394-8838

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตต้าถง
(02)2594-2569

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตว่านหว๋า
(02)2306-2706

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตเหวินซาน
(02)2939-5885

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตหนานกั่ง
(02)2782-5196
สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตเน่ยหู
(02)2791-2277

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตซื่อหลิน
(02)2880-3252

สำนักงานทะเบียนราษฎร์เขตเป่ยโถว
(02)2892-4170

สำนักงานกิจการและพลเรือน ที่ว่าการเมืองไทเป ห่วงใยคุณ โฆษณา ( 2016.12 )