ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทุกท่าน หากท่านมีปัญหาทางจิต เครียดเรื่องครอบครัว เรื่องการเลี้ยงดูเด็ก เรื่องคู่สมรส ปัญหาทางการงาน การเข้ากับคนในสังคม ปัญหานอนไม่หลับ มีจิตรวิตกกังวลเป็นต้น ผู้ที่มีสภาวะซึมเศร้า หรือหาทางออกไม่เจอ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือปรึกษากับจิตรแพทย์ได้ ผู้เชี่ยวชาญทางจิตรแพทย์จะใช้ทักษะการพูดคุยผ่านล่ามที่เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยการช่วยเหลือหนึ่งต่อหนึ่ง หรือแพทย์ต่อคนในครอบครัวเข้าพูดคุยกัน ช่วยชี้แจงปัญหาเหล่านี้ ช่วยกันหารือทางออกและวิธีแก้ไขที่ดีที่สุด และเข้าชี้แจงปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยเพิ่มความเข้าใจการสนทนาระหว่างคนในครอบครัว ให้ผู้เชี่ยวชาญทางจิตรแพทย์ช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือเพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทุกท่านสามารถผ่านพ้นเรื่องราวปัญหาความในใจไปได้ ในขั้นตอนการให้บริการทางจิตรแพทย์ เพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ต้อนรับทุกท่านติดต่อขอความช่วยเหลือจากวิธีดังต่อไปนี้ ๑. ศูนย์อนามัยชุมชนเทศบาลไทเปศูนย์สุขภาพจิตร:เลขที่5 ถนนจินซานหนานหลู้ซอย๑ เขตจงเจิ้น ไทเป โทร:02-3393-6779 ต่อ30 ๒. มูลนิธีเป่าเจินจูไทเป: ชั้น4 เลขที่232 ถนนฉางชุน เขตจงซาน ไทเป โทร:02-2504-8088 ต่อ26 ๓. สมาคมการเติบโตคนในครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่:ชั้น4-5เลขที่56 ถนนเหอผิงซีหลู้ ซอย๑ เขตจงเจิ้น ไทเป โทร:02-2369-1001