ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
*ขั้นตอนการขอ:
ให้คู่สมรสทั้งสองคนมายื่นทำเรื่องขอจดทะเบียนสมรสต่อสำนักงานที่ว่าการอำเภอของเขตที่ท่านอาศัยอยู่ ก่อนวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2551 การจดทะเบียนสมรสให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาทำเรื่องได้ ก็นับได้ว่าจดทะเบียนสมรสถูกต้องแล้ว หากเจ้าตัวไม่มีเวลาไปขอทำเรื่องเองได้ ควรออกหนังสือมอบอำนาจให้สำนักที่ว่าการอำเภออนุมัติให้ผู้อื่นทำแทนได้ (หนังสือมอบอำนาจหากทำที่ต่างประเทศ ควรให้สถานกงศุลหรือสำนักงานไต้หวันที่ประจำอยู่ในประเทศนั้นๆ รับรองด้วย)
*เอกสารที่ต้องเตรียม:
จดทะเบียนสมรสในประเทศ:
1.สำเนาทะเบียน บัตรประชาชน ตราประทับและใบจดทะเบียนสมรส
2.หนังสือรับรองสถานนะของคู่สมรสต่างชาติ และหนังสือแสดงการเป็นโสดให้สถานกงศุลที่ประจำอยู่ในต่างประเทศรับรองด้วย
จดทะเบียนสมรสในต่างประเทศ:
1.สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ตราประทับ
2.ทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรองโดยสถานกงศุลประจำต่างประเทศหรือจดทะเบียนสมรสที่ทำกับรัฐบาลท้องถิ่น (หรือทะเบียนสมรส) ฉบับจริงและแปลเป็นภาษาจีน
เวลาจดทะเบียนสมรสของคู่สมรสต่างชาติควรใช้ชื่อภาษาจีนตามประเพณีไต้หวัน
ประชากรไต้หวันเวลาจดทะเบียนสมรสให้เปลี่ยนบัตรประชาชนใหม่ด้วย