ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

๑.คุณสมบัติผู้รับบริการ: ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีทะเบียนหรืออาศัยอยู่ในไทเป
(1) เลี้ยงเด็กที่อายุน้อยกว่า6ขวบในครอบครัว
(2) เป็นผู้มีรายได้น้อยหรือเป็นผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิภาพทางสังคมอาศัยในครอบครัว
(3) ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่จดทะเบียนสมรสภายใน1ปี
(4) ได้รับการแนะนำจากแผนกอื่นๆว่าเป็นผู้ที่มีความต้องการ(ได้พบเจอกับความลำบากในชีวิต การปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมได้ยาก
ต้องการความช่วยเหลือ หรือผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงเป็นต้น)
๒.เนื้อหาการให้บริการ:
(1) บริการให้ความห่วงใย: ให้บริการครอบครัวและวิธีการช่วยเหลือกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ข้อมูลสวัสดิภาพสังคม การอบรมด้านการเลี้ยงดู และแนะนำฝ่ายรับผิดชอบสวัสดิภาพสังคมให้ เป็นต้น
(2) บริการสนับสนุนครอบครัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ : กรณีเป็นกลุ่ม การเลี้ยงดูแล บรรยายการรักษาสิทธิเสรีภาพและแนะนำข้อมูลการใช้ชีวิต
ในไทเป เครือข่ายช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกอบรมความสามารถ กรณีการประกาศในชุมชน บริการดูแลการบ้านลูกหลาน ข้อมูลการศึกษาเป็นต้น
(3) สวัสดิการและบริการทางโทรศัพท์
(4) สนับสนุนการสร้างระบบเครือข่าย: สร้างเครือข่ายการสนับสนุน หน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องในเขตพื้น
๓. ข้อมูลติตต่อประจำจุดชุมชนห่วงใย:

 

เขตตะวันตก (YWCA)

ตำบลว่านฮั๋ว ตำบลจงเจิ้น ตำบลต้าถง

02-2361-6577

ชั้น10 เลขที่7 ถนนชิงเต่าซีหลู้ ตำบลจงเจิ้น ไทเป

วันอังคารและวันเสาร์ เวลา09.00-18.00น.

เขตเหนือ
(ไซเจนจู)

ตำบลสื้อหลิน ตำบลเป่ยเถิว ตำบลจงซาน

02-2504-0399

ชั้น4 เลขที่232 ถนนฉางชุน ตำบลจงเจิ้น ไทเป

วันอังคารและวันเสาร์ เวลา09.00-18.00น.
 

เขตใต้ (สั้นมู้)

ตำบลเหวินซาน ตำบลต้าอัน ตำบลสิ้นอี้

02-2931-2166

ชั้น1 เลขที่7 ซอย127 ถนนจิ่งซิง ตำบลเหวินซาน ไทเป

วันอังคารและวันเสาร์ เวลา09.00-18.00น.
 

เขตตะวันออก (YWCA)

เขตซงซาน หูเน้ย และหนานกั่ง

02-2631-7059

เลขที่ 19 ตรอก.86 ซ.189 ถ.คังหนิงตอนที่ 3 เขตเน้ยหู(สถานีรถไฟฟ้าหูโจว)

วันอังคารและวันเสาร์ เวลา09.00-18.00น.