ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

จุดจัดหางานของเทศบาลไทเป

สำนักงาน
บริการจัดหางานหมงเจี่ย

เลขที่101 ชั้น 3 หมงเจี่ยต้าเต้า เขตว่านฮวา กรุงไทเป(สถานีรถไฟฟ้า "สถานีหลงซานซื่อ" ทางออกหมายเลข 2)

2308-5231

จันทร์-ศุกร์
9:00-17:00
(ไม่พักเที่ยง)
 

จุดจัดหางาน
ซีเหมิน

81 ถ.เอ๋อเหมยเจ เขตวั่นหัว เมืองไทเป
(ทางออกประตู 6 สถานี MRT ซีเหมิน )

2381-3344

จันทร์-ศุกร์
9:00-17:00
(ไม่พักเที่ยง)
 

จุดจัดหางาน
เป่ยโถว

30 ชั้น5 ถ.ซินซื่อเจ เขตเป่ยโถว เมืองไทเป
(ศูนย์บริหารงาน เขตเป่ยโถว)

2898-1819

จันทร์-ศุกร์
9:00-17:00
(ไม่พักเที่ยง)
 

จุดจัดหางาน
จิ๋งเหม่ย

393 ชั้น2 ถ.โหลซือฝูลู่เล่วต้วน เขตเหวินซัน เมืองไทเป
(ทางออกประตู 1 สถานี MRT จิ๋งเหม่ย)

8931-5334

จันทร์-ศุกร์
9:00-17:00
(ไม่พักเที่ยง)
 

หนานกั่งตงหมิงชิงอิง
สถานีบริการจัดหางาน

ชั้น1 , 2 เลขที่ 19 ตรอก 60 ช่วง 2 ถนนหนานกั่ง เขตหนานกั่ง กรุงไทเป (สถานีรถไฟฟ้าหนานกั่ง 
ทางออกหมายเลข1)

2740-0922

จันทร์-ศุกร์ 9:00-17:00
(ไม่พักเที่ยง)
 

จุดจัดหางาน
เน่ยหู

99 ชั้น 7 ถ.หมินฉวนตงลู่เล่วต้วน เขตเน่ยหู
เมืองไทเป
(ศูนย์บริหารงาน เขตเน่ยหู)

2790-0399

จันทร์-ศุกร์
9:00-17:00
(ไม่พักเที่ยง)
 

จุดจัดหางาน
ซิ่นอี้

15 ชั้น11 ถ.ซิ่นอี้ลู่หวู่ต้วน เขตซิ่นอี้ เมืองไทเป
(ศูนย์บริหารงาน เขตซิ่นอี้)

2729-3138

จันทร์-ศุกร์
9:00-17:00
(ไม่พักเที่ยง)