ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ฉันจะเข้ารับร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้อย่างไร?

ขั้นตอนการสมัคร

  1. สำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่คู่สมรสมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงไทเป สามารถเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมกิจการพลเรือน เทศบาลนครไทเปได้

    โดยโปรแกรมการอบรมนั้นมีเนื้อหาครอบคลุม การอบรมภาษาจีน (ภาษาจีนแบบไต้หวัน และการเขียนทั้งแบบตัวเต็มและตัวย่อ) วัฒนธรรมอาหาร งานฝีมือ การแนะนำขนบธรรมเนียม การอบรมการคลอดบุตรและการดูแลสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรุงไทเป และ ประเทศไต้หวัน ความช่วยเหลือสำหรับการเข้าชื่อในทะเบียนบ้าน กฎหมายครัวเรือน การแนะนำสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา ฯลฯ

 

  1. โทร (02)27256065、(02)27884911、(02)23701046