ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สนามสอบใหญ่มัธยมศึกษาตอนต้นกับคำถามที่พบบ่อย Part1

ผู้เขียน : หูเจียหมิง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง

Q1. หากไม่เข้าร่วมสนามสอบใหญ่มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถสมัครเข้าเรียนต่อมัธยมปลายโดยไม่ต้องสอบได้ไหม?
ได้ แต่จำนวนที่รับสมัครเข้าเรียนต่อโดยไม่ต้องสอบมีหัวข้อเปรียบเทียบรวม “ลำดับโรงเรียนที่ต้องการ”  “การแสดงออกเรียนรู้ที่หลากหลาย(รวมการเรียนอย่างสมดุล การเรียนรู้ด้านบริการ”) และ “ผลคะแนนจากสนามสอบใหญ่มัธยมศึกษาตอนต้น” สามหัวข้อ(แต่ละหัวข้อมี36คะแนน คะแนนรวมเป็น108 คะแนน) ดังนั้นหากจำนวนนักเรียนสำรองมีเกินกว่าจำนวนที่รับ นักเรียนที่ไม่เข้าร่วมสนามสอบใหญ่มัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ“ผลคะแนนจากสนามสอบใหญ่มัธยมศึกษาตอนต้น” คะแนนที่ได้จะเป็น0คะแนน

Q2. นักเรียนกรอกลำดับโรงเรียนที่ต้องการ ควรระมัดระวังอะไรบ้าง? ลำดับโรงเรียนที่ต้องการมีการคิดคะแนนอย่างไร?
1.นักเรียนแต่ละคนที่สมัครเข้าเรียนต่อโดยไม่ต้องสอบในพื้นที่ไทเปจีหลงสามารถเลือกลำดับโรงเรียนได้30ลำดับ
2.นักเรียนแต่ละคนที่ขณะเดียวกันเข้าสมัครเรียนโดยไม่ต้องสอบและสอบเข้าเรียนกลุ่มวิชาเจาะจงในพื้นที่ไทเปจีหลง สามารถเลือกกรอกลำดับโรงเรียนที่ต้องการเรียนได้30+1
3.ร่วมสมัครสอบกลุ่มวิชาเจาะจงในพื้นที่ไทเปจีหลงนักเรียนแต่ละคนสามารถเลือกลำดับโรงเรียนได้เพียง1โรงเรียนที่ต้องการเท่านั้น
4.โรงเรียนมัธยมปลายสามัญศึกษา โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษา สามารถกรอกแบบผสมกันได้โดยเลือกลำดับโรงเรียนที่ต่างกัน
5.โรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาและโรงเรียนมัธยมปลายสามัญศึกษาที่เสริมวิชาชีพ สามารถเลือกหลายวิชาในโรงเรียนเดียวกันได้ หากกรอกโรงเรียนเดียวกันแต่วิชาต่างกันจะนับเป็นโรงเรียนและคะแนนเดียวกัน สำหรับหัวข้อนี้โรงเรียนที่ต้องการลำดับคะแนนสูงสุดคือ36คะแนน ที่1-5ลำดับโรงเรียนที่ต้องการเป็น36คะแนน  ที่6-10ลำดับโรงเรียนที่ต้องการเป็น35คะแนน ที่11-15ลำดับโรงเรียนที่ต้องการเป็น34คะแนน ที่16-20ลำดับโรงเรียนที่ต้องการเป็น33คะแนน ที่21-30ลำดับโรงเรียนที่ต้องการเป็น32คะแนน หากโรงเรียนเดียวกัน มีวิชามากกว่าสองวิชาขึ้นไปอย่ากรอกแบบต่อเนื่องกัน จะจัดว่าเป็นโรงเรียนเดียว
ยกตัวอย่าง:
(1)หากลำดับ4 โรงเรียนที่ต้องการกรอกเป็นโรงเรียนมัธยมปลายสามัญศึกษาA เป็น36คะแนน ลำดับ5และ6โรงเรียนที่ต้องการกรอกเป็นโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาBวิชาประมวลผลข้อมูลและวิชาการบัญชี ทั้งสองลำดับวิชานี้คะแนนจะเป็น36คะแนน
(2) หากลำดับ4โรงเรียนที่ต้องการกรอกเป็นโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาBวิชาประมวลผลข้อมูลคะแนนเป็น36คะแนน ลำดับ5โรงเรียนที่ต้องการกรอกเป็นโรงเรียนมัธยมปลายสามัญศึกษาAเป็น36คะแนน ลำดับ6 โรงเรียนที่ต้องการกรอกเป็นโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาBวิชาการบัญชีมีคะแนนเพียง35คะแนน นี่มาจากไม่ได้กรอกโรงเรียนมัธยมอาชีวศึกษาBของสองวิชาแบบต่อเนื่องกัน

6.หลังจากใบสมัครและข้อมูลลำดับการเลือกโรงเรียนของนักเรียนถูกส่งไปแล้ว จะใช้เหตุผลมาขอเปลี่ยนแปลงใบสมัครและข้อมูลการเลือกลำดับโรงเรียนอีกไม่ได้ ขณะเดียวกันไม่ว่าจะได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนต่อหรือไม่ ข้อมูลการสมัครก็จะไม่ถูกส่งคืน
ข้อมูลอ้างอิง:เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีกรุงไทเป
https://12basic.tp.edu.tw/faq.jsp