ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

Part2ปัญหาที่พบบ่อยในสนามสอบใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


 หูเจียหมิง หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง
 

สนามสอบใหญ่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี2021ซึ่งสอบเสร็จสิ้นแล้วในวันที่15-16พฤษภาคม2021 ผู้ปกครองและบุตรธิดาเมื่อพูดคุยถึงการเข้าเรียนต่อระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษา และวิทยาลัยระบบ5ปี ต้องระวังใส่ใจกับการลงทะเบียนสมัครเรียนของแต่ละโรงเรียน ในที่นี้จะยกตัวอย่างช่องทางการเข้าศึกษาต่อ5หัวข้อดังต่อไปนี้:

1.ในกรุงไทเปคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบก่อน[ประเภทที่1]5/17~5/18 ให้กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วยื่นต่อทางโรงเรียนเพื่อสะดวกต่อการลงทะเบียนกลุ่ม   5/24ประกาศผลการรับสมัคร 5/25ลงทะเบียนสมัครที่โรงเรียน จับสลากเข้าเรียน ประกาศผล  และรายงานตัว

2.ในกรุงไทเปคัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบก่อน[ประเภทที่2] ระหว่าง6/1~6/7กรอกใบสมัคร 6/11ประกาศผลแยกตามโรงเรียน 6/15การลงทะเบียนสมัครเรียน การประกาศผล และการรายงานตัว

3.คัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยระบบ5ปีโดยไม่ต้องสอบก่อนเขตหนึ่งทั่วประเทศเขียนแบบฟอร์มใบสมัครลงทะเบียนเรียนและใบรับรองคะแนนยื่นต่อวิทยาลัย  6/3~6/8 เลือกกรอกที่ต้องการสมัครเรียน(กรุณาไปที่เว็บไซต์เพื่อเลือกกรอก) ใบที่เลือกกรอกยื่นต่อทางวิทยาลัยเพื่อสำรองไว้ตรวจสอบ 6/10 แจ้งผลการคัดเลือกทางเว็บไซต์
6/15นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกรายงานตัว

4.คัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยระบบ5ปีโดยไม่ต้องสอบก่อนเขตเหนือ6/23 กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนที่โรงเรียน(กรอกวิทยาลัยระบบ5ปีได้เพียงหนึ่งแห่ง) หากได้รับการคัดเลือก 7/2ทางวิทยาลัยจะส่งหนังสือแจ้งการลงทะเบียนเรียน  7/7มาลงทะเบียนรายงานตัวที่วิทยาลัยที่เข้าเรียน

5.คัดเลือกนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาโดยไม่ต้องสอบก่อนเขตจีหลงไทเป
6/17~6/24 เลือกกรอกโรงเรียนที่ต้องการเรียนอย่างเป็นทางการ 6/25แบบฟอร์มสมัครเรียนยื่นต่อโรงเรียน 7/6ประกาศผล 7/8รายงานตัวช่วงเช้า
 
ขอให้ผู้ปกครองและบุตรธิดาต้องสอบถามทีมรับใบสมัครเรียนของโรงเรียนให้ชัดเจนถึงกำหนดเวลาการยื่นใบสมัครเรียน กรอกใบสมัครเรียนและลำดับที่เรียนอย่างละเอียด ถึงจะสามารถสอบเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนที่ต้องการ และที่ต้องระวังเนื่องจากปีนี้มีโรคระบาดซึ่งจะส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาในแต่ละหัวข้อ


วันเวลาที่สอบเข้าเรียนแต่ละหัวข้อจะตามแผ่นพับของโรงเรียนเป็นหลัก หรือกรุณาพิจารณาที่เว็บไซต์ http://12basic.tp.edu.tw