ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ซื่อจี้เอ้อจวน

ผู้เขียน :  หูเจียหมิงหัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง

หลังจากที่นักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนระดับวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแล้ว ช่องทางการศึกษาต่อมีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เรียนสี่ปี(เรียกย่อว่าซื่อจี้)และวิทยาลัยสองปี(เรียกย่อว่าเอ้อจวน)หลังสำเร็จการศึกษาระดับสี่ปีแล้วจะได้รับวุฒิปริญญาตรี หลังจบวิทยาลัยสองปีแล้วจะได้รับวุฒิอนุปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประกอบด้วยภาควิชากลุ่มเครื่องจักร กลุ่มเครื่องจักรกล กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มทรัพยากรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเคมีภัณฑ์ กลุ่มวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง กลุ่มออกแบบ ประเภทวิศวกรรมและการจัดการ กลุ่มธุรกิจและการจัดการ ประเภทการพยาบาลและสุขอนามัย กลุ่มคหกรรมศาสตร์ ประเภทงานบ้านและดูแลเด็ก ประเภทการใช้ชีวิตกลุ่มคหกรรมศาสตร์ กลุ่มการเกษตร กลุ่มภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาต่างประเทศภาษาญี่ปุ่น กลุ่มจัดเลี้ยงท่องเที่ยว กลุ่มการเดินเรือ กลุ่มสัตว์น้ำ ประเภทกลุ่มศิลปะภาพยนต์โทรทัศน์ เป็นต้น มีหลายแผนกวิชาที่สอดคล้องตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนที่จะเรียนรู้และพัฒนาต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมอย่างกระตือรือร้น มีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมจัดแผนอบรมพิเศษชั้นเรียนสี่ปี พัฒนายกระดับด้านเทคนิคและอบรมบุคลากรผู้มีความสามารถ นักศึกษายังได้พัฒนาบ่มเพาะความสามารถทางวิชาชีพแบบสองทางที่แข็งแกร่งจากมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย