ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนะนำมหาวิทยาลัย:มหาวิทยาลัยทั่วไป

ผู้เขียน:หูเจียหมิง /หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหยางหมิง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในไต้หวันส่วนใหญ่แบ่งเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไปและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีเป้าหมายเพื่ออบรมปลูกฝังบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านเทคนิคและวิชาชีพ ส่วนมหาวิทยาลัยทั่วไปปลูกฝังอบรมบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ภายในมหาวิทยาลัยจะประกอบด้วย :คณะศิลปะวรรณกรรม, คณะศิลปศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์, คณะการสื่อสารมวลชน, คณะครุศาสตร์, คณะเทคโนโลยี, คณะภาษาต่างประเทศ, คณะการจัดการ, คณะนิติศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ถ้าสนใจสามารถเข้าไปค้นหาดูลักษณะของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เป็นที่น่าสังเกตว่า ในปี2030เพื่อสร้างไต้หวันให้กลายเป็นประเทศที่ใช้สองภาษา กระทรวงศึกษาธิการประกาศ「แผนการเรียนรู้สองภาษาสำหรับวิทยาลัย 」และ「เสริมสร้างวิสัยทัศน์ความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาและส่งเสริมการสอนด้วยภาษาอังกฤษ(English as a Medium of Instruction,เรียกย่อ EMI)」สองหัวข้อการขับเคลื่อนหลักแบ่งเป็น「แผนการปลูกฝังหลัก」(แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทโรงเรียนและประเภทวิทยาลัยมหาวิทยาลัย)และ「แผนงานยกระดับทั่วไป」

มหาวิทยาลัยหลักที่บ่มเพาะอบรมได้แก่มหาวิทยาลัยจงซาน  มหาวิทยาลัยเฉิงกง มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวัน และมหาวิทยาลัยซือฟ่านรวม 4 มหาวิทยาลัย เน้นการบ่มเพาะอบรมมี41วิทยาลัยใน25สถานศึกษาอาทิ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติไต้หวัน มหาวิทยาลัยแห่งชาติชิงหัว เป็นต้น วางแผนเมื่อถึงปี2030 อย่างน้อย 50% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2 สามารถใช้ทักษะการพูด อ่าน เขียนคล่องแคล่วได้ถึงระดับ CEFR B2 ขึ้นไป ขณะเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 50% ของนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2และนักศึกษาปริญญาโทในปีปัจจุบันจะมีหน่วยกิตร้อยละ 50%ขึ้นไปเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และส่งเสริมใบรับรองการสำเร็จการศึกษาหลักสูตร EMI เพื่อเชื่อมต่อระหว่างประเทศและการอุตสาหกรรม

แผนงานที่ส่งเสริมสถานศึกษาที่ได้เงินอุดหนุนครั้งนี้จำนวน37แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัย24แห่งและมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี13แห่ง วางแผนว่าเมื่อถึงปี2030 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอย่างน้อย40แห่งสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยอัตราที่มากกว่า80% ขึ้นไป และอย่างน้อย10%ของนักศึกษามหาวิทยาลัยปีที่2และนักศึกษาปริญญาโทจะใช้อย่างน้อย 2 หลักสูตรวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ
ดังนั้นในอนาคตเมื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย นอกจากเรียนวิชาเอกที่เราชอบแล้ว ก็จะเน้นภาษาอังกฤษเป็นหลักด้วย!