ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สตรีมีครรภ์สามารถขอเงินทุนช่วยเหลืออะไรได้บ้าง

สตรีมีครรภ์มีคู่สมรสที่มีทะเบียนในนครไทเป ขอเงินช่วยเหลือได้ดังล่างนี้
(1) การตรวจครรภ์โรคสมองเสื่อม เฉพาะช่วงที่มีครรภ์ตั้งแต่ 9–13 สัปดาห์ เงินช่วยเหลือ 2,200 เหรียญไต้หวัน
(รวมค่าตรวจสอบ) หรือช่วงที่มีครรภ์ตั้งแต่ 14-21สัปดาห์ เงินช่วยเหลือ 1,000 เหรียญไต้หวัน
(2) การตรวจครรภ์ว่าได้รับโรคติดต่อจากบิดามารดาหรือไม่ และสตรีอายุมากจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 เหรียญไต้หวัน(รวมค่าตรวจสอบประเมินผลน้ำในท้อง)
(3) ผู้อพยพที่ยังไม่มีประกันสุขภาพ ค่าตรวจครรภ์ให้ได้ในราคาพิเศษได้เพียง 5 ครั้ง ครั้งละ 600 เหรียญไต้หวัน
(4) สตรีมีครรภ์ครบ 35 สัปดาห์แต่ไม่ถึง 38 สัปดาห์เงินช่วยเหลือทางด้านตรวจเชื้อโรค ให้ได้ครั้งเดียวจำนวนเงิน
500 เหรียญไต้หวัน