ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

คู่สมรสต่างชาติจะขอทำเรื่องแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไต้หวันได้อย่างไร

1.กฏหมาย
กฏหมายสัญชาติและขั้นตอนดำเนินการ
2.เงื่อนไขการยื่นคำร้อง:
คู่สมรสต่างชาติซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไต้หวัน (หมายถึงได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักแล้ว) และอาศัยอยู่ในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ละปีไม่น้อยกว่า 183 วันติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และตามกฎหมายของประเทศไต้หวันเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมความสามารถทางกฎหมาย ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และไม่มีประวัติบันทึกทางอาชญากรรม มีหลักฐานทางหลักทรัพย์หรือมีทักษะอาชีพ สามารถดูแลตัวเองได้ หรือไม่มีปัญหาในการดำรงชีวิต มีเอกสารรับรองทักษะภาษาขั้นพื้นฐานและสิทธิหน้าที่ของพลเมือง สามารถยื่นคำร้องขอแปลงสัญชาติ และนับตั้งแต่วันที่กระทรวงมหาดไทยได้อนุญาตให้แปลงสัญชาติแล้ว ภายในระยะเวลา 1 ปีให้แสดงหลักฐานเอกสารการสละสัญชาติเดิม เมื่อครบตามกำหนดเวลาแล้วผู้ที่ยังไม่แสดงเอกสารหลักฐาน นอกจากผ่านกระทรวงต่างประเทศทำการตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงว่าเป็นเพราะกฎหมายของประเทศเดิมหรือเพราะข้อจำกัดในขั้นตอนการดำเนินการ ทำให้ผู้ยื่นขอไม่สามารถแสดงหลักฐานการสละสัญชาติได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ ต้องมายื่นขอขยายระยะเวลาที่จำกัดไว้ออกไปแล้ว ผู้ยื่นคำร้องจะถูกถอนอนุญาตการแปลงสัญชาติอีกด้วย.
3.ขั้นตอนการยื่นคำขอ
ผู้ยื่นคำร้องยื่นขอต่อสำนักงานทะเบียนราษฎร์ในท้องถิ่น,จดหมายคำขอยื่นตรงไปยังเทศบาลท้องถิ่น เขต (เมือง) จากนั้นจะส่งต่อให้กับกระทรวงมหาดไทยทำการอนุมัติ
4. เอกสารที่ต้องเตรียม
(1) หนังสือคำร้องขอแปลงสัญชาติ
(2)ใบอนุญาตมีถิ่นพำนักหรือใบอนุญาตมีถิ่นพำนักถาวรซึ่งยังไม่หมดอายุ
(3)ใบรับรองการอยู่พำนักของชาวต่างชาติที่ออกให้โดยกรมตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย
(4) เอกสารบันทึกอาชญากรรมของตำรวจที่ออกโดยรัฐบาลจากประเทศเดิม หรือเอกสารใบรับรองที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
(สำหรับเหตุผลในการยื่นขอใบอนุญาตมีถิ่นพำนักที่ยื่นขอ“ตามครอบครัว”ไม่ต้องแนบเอกสาร)
(5) มีหลักฐานทางหลักทรัพย์หรือมีทักษะอาชีพ สามารถดูแลตัวเองได้ หรือมีหลักฐานรับประกันในการดำรงชีวิต
(ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นพำนักถาวรแล้ว ไม่ต้องแนบเอกสาร)
(6)หนังสือแสดงวันที่เข้าออกประเทศ (ผู้ขอไม่ต้องแนบ ทางรัฐจะตรวจสอบเอง)
(7)บัตรแสดงอาชญากรรมที่ออกโดยกรมตำรวจของรัฐบาลไทยตามสัญชาติเดิม หรือเอกสารใบรับรองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ผู้ร้องขอแปลสัญชาติ ต้องเป็นคู่สมรสของประชากรไต้หวัน ผู้ที่เป็นญาติของคู่สมรสต่างชาติ ซึ่งบัตรต่างด้าวออกให้โดยระบุไว้ว่าเป็นญาติของคู่สมรสต่างชาติ ไม่ต้องแนบเอกสารดังกล่าว) (ผู้ร้องขอเคยแต่งงานกับประชากรไต้หวันและหย่าร้างกันแล้วและไม่เคยออกนอกประเทศ ไม่ต้องแนบเอกสารดังกล่าว)
(8)หนังสือรับรองผู้ขอในช่วงที่อยู่ในประเทศไม่ได้ก่ออาชญากรรมอซึ่งออกโดยกรมตำรวจ (ผู้ขอไม่ต้องแนบ ทางรัฐจะตรวจสอบเอง)
(9)มีทรัพย์สินสมบัติพอควรหรือมีวิชาชีพ ซึ่งสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ หรือมีใบรับรองว่าไม่มีปัญหา (ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในประเทศได้อย่างถาวร หรือผู้ที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไต้หวันแล้ว ไม่ต้องแนบเอกสารดังกล่าว)
◎ผู้ยื่นคำร้องที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเตรียมเอกสารทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว ให้ผ่านการรับรองเอกสารจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไต้หวันที่ประจำอยู่ในต่างประเทศและผ่านการรับรองอีกครั้งจากกระทรวงต่างประเทศของประเทศนั้น ผู้ยื่นคำร้องที่อยู่ในประเทศไต้หวันให้ผ่านการรับรองจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของประเทศนั้นหรือสำนักงานผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจ แล้วผ่านการรับรองอีกครั้งจากกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ให้ผ่านการรับรองจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจของประเทศนั้นและผ่านการรับรองอีกครั้งจากกระทรวงต่างประเทศไต้หวัน หรือฉบับแปลภาษาจีนที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานรับรองเอกสารท้องถิ่นไต้หวัน.