ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

คำถามที่ 4 คู่สมรสต่างชาติที่สมรสกับคนไต้หวันจะขอจดทะเบียนหย่าอย่างไร

1.กฎหมาย
กฏหมายสำมะโนครัวมาตราที่ 17
2.ขั้นตอนการขอ
หย่าในประเทศ
1. ตกลงหย่าเอง
(1)ขอโดยเจ้าตัวทั้งสองฝ่ายไปยื่นเรื่องทำต่อสำนักที่ว่าการอำเภอ
(2)หากเจ้าตัวไม่อาจขอด้วยตัวเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้สำนักงานที่ว่าการอำเภออนุมัติแล้วค่อยดำเนินการ
(3)ถือวันที่สำนักที่ว่าการอำเภอจดทะเบียนหย่าเสร็จ จึงจะนับว่าจดทะเบียนหย่าเรียบร้อย
2. พิพากษาให้อย่า
(1)ให้เจ้าตัวทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขอร้องต่อสำนักที่ว่าการอำเภอของไต้หวัน
(2)หากเจ้าตัวไม่อาจขอด้วยตัวเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้สำนักงานที่ว่าการอำเภออนุมัติแล้วค่อยดำเนินการ
(3)ถือวันที่ศาลตัดสินหย่าร้างเสร็จเป็นวันที่มีผล
หย่าที่ต่างประเทศ
1.ให้เจ้าตัวทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง(เฉพาะศาลตัดสินให้หย่า) ขอร้องต่อสำนักที่ว่าการอำเภอของไต้หวัน
2.หากเจ้าตัวไม่อาจขอด้วยตัวเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้สำนักงานที่ว่าการอำเภออนุมัติแล้วค่อยดำเนินการ (หนังสือมอบอำนาจถ้าทำขึ้นที่ต่างประเทศ ต้องได้รับการรับรองจากสถานากงศุลที่ประจำอยู่ในประเทศนั้นๆด้วย)
3. เอกสารที่ต้องเตรียม
(1)หย่าในประเทศ
1.ใบทะเบียนบ้านไต้หวัน
2.หนังสือตกลงหย่าหรือคำพิพากษาหย่าและหนังสือยืนยัน รับรองจากศาล
3.บัตรประชาชน ตราประทับ(หรือลายเซ็นต์) เปลี่ยนบัตร(รูปถ่าย 1 ใบถ่ายภายใน 2 ปี ค่าธรรมเนียม 50 เหรียญไต้หวัน)
(2)หย่าที่ต่างประเทศ
1.ใบทะเบียนบ้านไต้หวัน
2.หนังสือหย่าต้องแปลเป็นภาษาจีนและได้รับการรับรองจากสถานกงศุลหรือสำนักงานไต้หวันประจำประเทศนั้นๆ รับรอง หรือหนังสือหย่าที่ทำกับรัฐบาลท้องถิ่น (หรือจดทะเบียนหย่า) ตัวจริงและแปลเป็นภาษาจีน