ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

รัฐบาลกรุงไทเปเพื่อส่งเสริมงานธุรกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และงานคณะกรรมการปรึกษาสอบถามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ได้จัดตั้ง“สำนักงานจัดการงานธุรกรรมผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป”ขึ้นเป็นพิเศษ ลำดับขั้นตอนจะขึ้นกับสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัด จัดสรรกำลังคนเต็มเวลา จัดการงานด้านบริการและแหล่งทรัพยากรระหว่างแผนกกองของกรุงไทเป เพื่อปรับปรุงแต่ละมาตรการที่จะให้บริการดูแลผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้อย่างครอบคลุม