ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เว็บไซค์การพัฒนาแรงงาน "ครอบครัวใหม่ในไต้หวัน" ในเว็บไซค์มีคู่มือสิทธิ การทำงานและแรงงานของคู่สมรสผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่" ฉบับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และฉบับภาษาอินโดนีเซีย ยินดีเพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทุกท่านดาวน์โหลดกันนะคะ

เว็บไซค์การพัฒนาแรงงาน  ครอบครัวใหม่ในไต้หวัน , ในเว็บไซค์มีคู่มือสิทธิ การทำงานและแรงงานของคู่สมรสผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่" ฉบับภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเวียดนาม และฉบับภาษาอินโดนีเซีย ยินดีเพื่อนๆผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ทุกท่านดาวน์โหลดกันนะคะ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซค์:http://pro.udnjob.com/html2/udnjob/promote/lai/2014/140220/web/index.html