ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

คำประกาศล่าสุดข้อระเบียบการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินกรุงไทเป (4-14)

ข้อระเบียบล่าสุดการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินกรุงไทเป 

เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม


ข้อควรทราบในการขอยืมใช้สถานที่และการใช้งาน

1.ตาม:การจัดการ“ระเบียบการขอยืมใช้สถานที่ทางราชการของรัฐบาลกรุงไทเป”


2.วิธีการและขอบเขตการขอยืมใช้สถานที่


(1) ข้อควรทราบขอบเขตการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป ซึ่งสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินอยู่ภายใต้การจัดการของสำนักงานกิจการพลเรือน กรุงไทเป

(ด้านล่างเรียกสำนักงานกิจการฯ)


(2) ช่วงเวลาการขอยืมใช้สถานที่

            ■ สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา:

               เปิดทำการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์(หยุดทำการวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และเหตุจากภัยธรรมชาติ เหตุจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ทางราชการประกาศให้หยุดทำงานหรือทางหน่วยงานจัดการต้องใช้สถานที่  และการปิดซ่อมแซมซึ่งจะไม่เปิดทำการ)


           เวลาเปิดทำการ:เวลา 9:00-12:00 น.  เวลา 13:30-16:30 น.


                  สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน

              ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์(หยุดทำการวันจันทร์ วันหยุดนักขัตฤกษ์และเหตุจากภัยธรรมชาติ เหตุจากอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ทางราชการประกาศให้หยุดทำงานหรือทางหน่วยงานจัดการต้องใช้สถานที่  และการปิดซ่อมแซมซึ่งจะไม่เปิดทำการ)


             เวลาเปิดทำการ :เวลา 9:00-11:30 น.  เวลา 14:00-16:30 น.


 (3) การขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่


วิธีการขอยืมใช้สถานที่ :ยื่นขอยืมใช้สถานที่ทางออนไลน์(แพลตฟอร์มบริการประชาชน ข้อมูลเกี่ยวข้อง(4) ขั้นตอนการขอยืมใช้สถานที่:


               พิจารณาให้สำนักงานกิจการฯยืมใช้สถานที่ก่อน ส่วนช่วงเวลาที่เหลือทางสำนักงานกิจการฯจะจัดสรรคัดแยกเวลาในการขอยืมใช้สถานที่


                          ขั้นตอนการขอยืมใช้สถานที่ในช่วงเวลาที่เหลือนั้นหากทางสำนักงานกิจการฯมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้สถานที่ พิจารณาให้ทางสำนักงานกิจการฯยืมใช้สถานที่ก่อนเป็นอันดับแรก


คำประกาศล่าสุดข้อระเบียบการขอยืมใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินกรุงไทเป


หมายเหตุ :มีผู้ยื่นขอยืมใช้สถานที่ 2คนขึ้นไปซึ่งขอในขั้นตอนเดียวกัน จะพิจารณาผู้ที่ยื่นขอคนแรกก่อน


3.การยื่นขอยืมใช้สถานที่

(1)นับย้อนหลังจากวันที่ยื่นขอยืมใช้สถานที่ภายใน 90 วันหากช่วงเวลานั้นไม่มีบุคคลยื่นขอยืมใช้ให้ขอยืมใช้สถานที่ได้ ทุกครั้งการขอยืมใช้สถานที่สามารถขอยืมใช้งานได้มากสุด30ช่วง  หลังการยื่นขอยืมใช้สถานที่แล้วให้จัดส่งข้อมูลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องส่งไปที่อีเมลของเจ้าหน้าที่ที่รับเรื่อง( bca-lu0917@gov.taipei)เพื่อตรวจสอบ หากภายใน3วันยังไม่จัดส่งรายละเอียด หรือรายละเอียดการขอยืมใช้สถานที่ไม่สอดคล้องตามเงื่อนไข จะไม่อนุญาตให้ยืมใช้สถานที่ หลังการขอยืมใช้สถานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกครั้งขอให้แนบรายชื่อบุคคลที่เข้าทำกิจกรรมให้กับทางสมาคมฯไว้ใช้พิจารณาด้วย


(2) เป้าหมายในการขอยืมใช้สถานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้  หลักสูตร การฝึกอบรม การประชุม การนัดพบ การจัดนิทรรศการ หรือกิจกรรมของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ช่วงเวลาที่ยืมใช้สถานที่เพื่อทำกิจกรรมต้องมีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่หรือทายาทรุ่นที่สองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมอย่างน้อย 20%  ลักษณะการทำกิจกรรมจะกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ หากผ่านการตรวจสอบอนุมัติแล้ว พบว่าเป้าหมายการใช้งานไม่สอดคล้องตามข้อระเบียบที่กล่าวข้างต้น เป็นกิจกรรมเพื่อทำกำไร,มีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของสาธารณะหรือทำความเสียหายต่อสิทธิของผู้อื่น ทางสำนักงานฯจะหยุดการขอยืมใช้สถานที่และระงับการขอยืมใช้สถานที่ทั้งหมดทันที เพิกถอนการอนุญาตการยืมใช้สถานที่พร้อมทั้งระงับการยืมใช้สถานที่ขององค์กรดังกล่าวและกลุ่มในเครือเป็นเวลา3เดือนและแจ้งเตือน1ครั้ง


(3) หากกลุ่มองค์กรหรือบุคคลภายใน 1 ปี การละเมิดข้อระเบียบสะสม 3 ครั้ง จะหยุดให้ใช้สถานที่เป็นเวลา 6  เดือน

4.ข้อควรทราบดังกล่าวหากมีเรื่องที่ยังไม่ได้จัดทำสมบูรณ์สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลา

5.ข้อควรทราบดังกล่าวหลังผ่านการอนุมัติแล้วจะดำเนินการเช่นเดียวกับการปรับปรุงแก้ไข

วันที่ออก

2023-04-27