ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

กรมตรวจคนเข้าเมืองจัด“หลักสูตรอบรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีความสามารถทางพหุวัฒนธรรม”ขอเลื่อนการจัดอบรมไปเป็นเดือนสิงหาคม2021-เดือนมกราคม 2022(6-4)


เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 กรมตรวจคนเข้าเมืองขอเลื่อนการจัด“หลักสูตรอบรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีความสามารถทางพหุวัฒนธรรม”เป็นเดือนสิงหาคม(2021)-เดือนมกราคม2022

เพื่อบ่มเพาะวิทยากรที่มีความสามารถทางด้านพหุวัฒนธรรม กรมตรวจคนเข้าเมืองมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจิ้งอี๋วางแผนจัดอบรมหลักสูตรผู้มีความสามารถทางพหุวัฒนธรรมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ระหว่างเดือนสิงหาคม2021-เดือนมกราคม2022รวม4พื้นที่ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออก (หลักสูตรเบื้องต้นและขั้นสูงละ4ครั้ง รวม8ครั้ง)  แต่ละครั้งจะรับผู้เข้าอบรม40คน ยินดีต้อนรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาร่วมสมัครลงทะเบียนเรียน!
 
โทรศัพท์สอบถาม:(04)2632-8001 ต่อ11911 เฉินเสี่ยวเจี่ย มหาวิทยาลัยจิ้งอี๋

วันที่ออก

2021-06-25