ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โครงการเงินช่วยเหลือทางสังคมสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ก่อนเข้าทะเบียนบ้านของกรมการสังคมกรุงไทเป” (6-3)

กรมการสังคมแก้ไขระเบียบเพิ่มเติมข้อ4 ผู้ที่สอดคล้องตามเงื่อนไข สามารถยื่นเรื่องขอต่อกรมการสังคม
 

วันที่ออก

2021-06-25