ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ระเบียบการใช้สถานที่ของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปในช่วงระยะเวลาการป้องกันโรคระบาด(เดือน9ปี2021) (9-6)

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรง(COVID-19)ลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ กรุณาให้ความร่วมมือกับมาตรการดังต่อไปนี้เพื่อรักษาสุขภาพประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่ หากมีผู้ฝ่าฝืนข้อบังคับ ทางสมาคมฯจะทำตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหยุดให้บริการและยกเลิกการใช้สถานที่ หากจำเป็นจะแจ้งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย:
 
1.การควบคุมจำนวนคนในสมาคมฯ วิธีคำนวณจำนวนคน:1.5 เมตร × 1.5 เมตร = 2.25 ตารางเมตร / คน จำนวนที่จะรองรับภายในสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวามีดังต่อไปนี้:
 
  • สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน:201ห้องนัดพบนานาชาติ:5 คน   206 สวนพหุวัฒนธรรม 1:4 คน   207 สวนพหุวัฒนธรรม2:7คน
  • สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา:พื้นที่อาหารชั้น1:5 คน ห้องเรียนชั้น3:10 คน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้น3 :7คน   ห้องโถงชั้น4(หักพื้นที่ส่วนเวที) :13คน
 
สถานที่ข้างต้นให้จำกัดทางเข้าออกเพียงทางเดียว
 
2.ขอให้เว้นระยะห่างทางสังคม(1.5เมตร)และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่ทำตามข้อบังคับการสวมหน้ากากอนามัย จะมีโทษปรับ3,000-15,000ดอลลาร์ไต้หวัน
 
3.หากมีไข้(วัดอุณหภูมิทางหน้าผาก≧37.5°C)มีอาการระบบทางเดินหายใจหรือท้องเสีย ห้ามเข้าในสมาคมฯและรีบเข้ารับการรักษาพยาบาลเร็วที่สุด
 
4.ห้ามทานอาหารเครื่องดื่ม
 
5.ก่อนหรือหลังทำกิจกรรมให้ล้างทำความสะอาดมือเพื่อรักษาสุขภาพส่วนบุคคลและป้องกันจากโรคระบาด
 
6.ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามการจัดการสุขภาพตนเองและทำตามมาตรการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้อง
 
7.ผู้ยื่นขอ(หรือหน่วยงานที่ยื่นขอ)ควรดำเนินการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจริงจังและจัดการรายชื่อจำนวนคน พร้อมให้รายชื่อแก่เจ้าหน้าที่ประจำของสมาคมฯ จะทำการเก็บรักษา28วันจากนั้นจะทำลายทิ้ง
 
8.สำหรับวิทยากรในหลักสูตรต้องรับวัคซีนเข็มที่1แล้วและครบ14วัน หากรับวัคซีนเข็มที่1แต่ยังไม่ครบ14วันหรือผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ครั้งแรกควรมีใบรับรองการตรวจคัดกรองแบบเร่งด่วนภายใน3วันหรือมีใบรับรองผลPCRเป็นลบ
 
หมายเหตุ:มาตรการป้องกันโรคระบาดที่เกี่ยวข้องจะสอดคล้องปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขตามข่าวสารการป้องกันโรคระบาดที่ประกาศโดยที่ว่าการกรุงไทเปและศูนย์บัญชาการควบคุมโรคระบาด การปิดทำการหรืองดบริการชั่วคราวกรุณาตั้งใจดูข้อบังคับที่ประกาศเร่งด่วนทางเว็บไซต์และภายในสมาคมฯ  ขออภัยสำหรับความไม่สะดวก

วันที่ออก

2021-09-15